Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

Es tracta d’una petita autodiagnosi que serveix per ajudar a valorar fins a quin punt la teva Àrea participa de l’estratègia municipal per a transversalitzar la perspectiva de gènere, que habitualment lidera Igualtat. El que es pretén és la corresponsabilitat.

Entenem per perspectiva de gènere la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones (Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes).

I perseguim la transversalitat d’aquesta perspectiva, és a dir; la revisió del conjunt de l’acció pública per corregir biaixos de gènere, buscant la corresponsabilitat de totes les àrees de la institució en favor de la igualtat entre homes i dones.

Organització interna i compromís

L’Àrea participa en el disseny del Pla de polítiques d’igualtat del municipi.

No

Existeix una persona interna referent d’igualtat (pròpia de l’àrea).

No

L’Àrea participa de la comissió o òrgan interdepartamental existent a l’ajuntament responsable de les polítiques d’igualtat.

No

Existeix personal intern format en igualtat de gènere (propi de l’àrea).

No

Existeix personal intern que coneix algunes de les eines existents (indicadors de gènere, informes d’avaluació de l’impacte de gènere, pressupostos sensibles al gènere, etc.)

No

Fase diagnòstic de les polítiques

Es treballa amb dades desagregades per sexe.

Mai
Poc
Bastant
Sempre

Es disposa d’informes diagnòstics de les desigualtats de gènere existents que informen sobre el camp en el que l’Àrea treballa.

Mai
Poc
Bastant
Sempre

Es realitza treball interseccional de les dades que hi ha disponibles (és a dir, les dades desagregades per sexe es creuen amb altres dades disponibles, per exemple d’edat, origen, discapacitat, situació econòmica, etc.)

Mai
Poc
Bastant
Sempre

Disseny de polítiques

Al dissenyar la política o servei es té en compte que la ciutadania no és neutra, i que homes i dones usen i viuen el municipi (des dels carrers als serveis) de forma diferent.

Mai
Poc
Bastant
Sempre

Al dissenyar la política o servei es té en compte que els problemes socials i econòmics no afecten homes i dones de la mateixa manera en tant que existeixen desigualtats de gènere (diferent accés per part de dones i homes a recursos, poder, representació, temps, etc.)

Mai
Poc
Bastant
Sempre

Al dissenyar la política o servei es té en compte que les dones no són un tot homogeni i els homes tampoc. Es té present l’estructura social de la ciutadania del municipi.

Mai
Poc
Bastant
Sempre

Al dissenyar la política o servei es té en compte que els programes o accions públiques que es porten a terme tenen un impacte de gènere (poden accentuar, mantenir o reduir la desigualtat existent).

Mai
Poc
Bastant
Sempre

Polítiques que es realitzen dins de l'Àrea

Polítiques que incorporen objectius relacionats amb la igualtat de gènere, o d’atenció a les condicions de vida de les dones.

No

Polítiques amb perspectiva de gènere (que han incorporat en el seu disseny la consciència que una política, programa o acció pot beneficiar/perjudicar els homes i les dones de forma diferenciada)

No

Establiment d’un protocol que faciliti detectar, intervenir i derivar en el cas de que es produeixin situacions d’assetjament o violència masclista en els propis serveis o activitats que depenen de l’Àrea.

No

No es pot enviar fins que responguis totes les preguntes

Generar resultats
Imprimir

Treballes a l'administració?

Aquesta informació ens serveix per a informar de millores en l’Eina, i també per a poder elaborar recerca acadèmica sobre l’estat de la transversalitat de gènere. Tot ús de les respostes serà sempre completament anònima. [ Protecció de dades ]