Qüestionari Àrea d'Igualtat

Qüestionari per facilitar la introducció de la transversalitat de gènere

Aquestes preguntes d’autodiagnosi són sobre la importància que el conjunt de l’ajuntament està reservant al procés de transversalitzar la mirada de gènere. Les preguntes volen ajudar a l’Àrea d’Igualtat en el seu paper d’impuls en la implementació de la transversalitat de gènere (TG) en el conjunt de l’ajuntament. L’objectiu és que el global de les polítiques de l’Ajuntament treballin alhora i estratègicament en favor de la igualtat entre homes i dones.

Nota: La qüestió de la lluita envers la violència masclista mereix i necessita una atenció a part i específica, i per aquest motiu no s'inclou en aquest qüestionari.

Pla de polítiques d’igualtat de gènere

El pla s’utilitza de guia per posar perspectiva de gènere en les polítiques de les diferents àrees.

En cap àrea
En poques
En bastantes
En totes

El Pla ha identificat desigualtats de gènere per les diferents àrees.

En cap àrea
En poques
En bastantes
En totes

El Pla proposa canvis en polítiques que les àrees realitzen habitualment (per exemple, bases de subvencions, planificació d’esdeveniments contractats, il·luminació dels carrers...)

En cap àrea
En poques
En bastantes
En totes

El pla proposa, quan s’escau, noves actuacions polítiques (per exemple, punts lila en festes, patis coeducatius, etc.)

En cap àrea
En poques
En bastantes
En totes

Formació en igualtat de gènere

Formació a personal tècnic sobre igualtat de gènere centrada en conceptes i marc legislatiu.

En cap àrea
En poques
En bastantes
En totes

Formació a personal polític sobre igualtat de gènere.

En cap àrea
En poques
En bastantes
En totes

Formació sobre eines que ajuden a implementar la transversalitat de gènere (per exemple, indicadors, llenguatge, informes, pressupostos, etc.)

En cap àrea
En poques
En bastantes
En totes

Formacions específiques i diferenciades per cada àrea en funció de necessitats concretes (subvencions, contractes amb clàusules socials d’igualtat de gènere, programació cultural amb perspectiva de gènere, etc.)

En cap àrea
En poques
En bastantes
En totes

Formació bàsica sobre violències masclistes.

En cap àrea
En poques
En bastantes
En totes

Recursos a disposició

Recursos humans amb expertesa en igualtat de gènere (poden ser de l’àrea d’igualtat o de les diferents àrees o mancomunats).

No
Pocs
Bastants però no suficients
Suficients

Recursos econòmics de l’àrea d’igualtat.

No
Pocs
Bastants però no suficients
Suficients

Recursos econòmics de les altres àrees dedicats a la igualtat de gènere.

No
Pocs
Bastants però no suficients
Suficients

Eines internes per afavorir la igualtat

Es participa d’una Comissió interdepartamental o de coordinació en temes d’igualtat.

Cap àrea
Poques
Bastantes
Totes

S’escull una persona referent d’igualtat en les àrees que no són Igualtat.

En cap àrea
En poques
En bastantes
En totes

Es realitzen informes d’avaluació d’impacte de gènere, o processos d’avaluació de les pròpies polítiques amb mirada de gènere.

En cap àrea
En poques
En bastantes
En totes

S’utilitzen pressupostos sensibles al gènere, o processos de revisió del pressupost amb mirada de gènere.

En cap àrea
En poques
En bastantes
En totes

Treball amb dades sensibles al gènere

Es treballa amb dades desagregades per sexe.

En cap àrea
En poques
En bastantes
En totes

S’utilitzen indicadors de gènere i/o indicadors sensibles al gènere.

En cap àrea
En poques
En moltes
En totes

Es realitza treball interseccional de les dades que hi ha disponibles (és a dir, les dades desagregades per sexe es creuen amb altres dades disponibles, per exemple d’edat, origen, discapacitat, situació econòmica, etc.)

En cada àrea
En poques
En bastantes
En totes

Es fa treball diagnòstic per identificar desigualtats de gènere en el municipi.

En cada àrea
En poques
En bastantes
En totes

Participació en la incorporació la perspectiva de gènere en les polítiques de l’Ajuntament

S’escolta al Consell Municipal de les dones o d’igualtat i/o entitats de dones o feministes del territori.

Referit a les polítiques de cap àrea
De poques
Des bastantes
De totes

S’escolten organismes especialitzats (per exemple universitats o persones expertes -no parlem d’externalització de serveis-).

Referit a les polítiques de cap àrea
De poques
De bastantes
De totes

Aspectes que dificulten la implementació de la transversalitat de gènere a l'Ajuntament

Resistències individuals per manca de formació específica (no sé com fer-ho).

Es produeix en totes les àrees
En bastantes
En poques
En cap àrea

Resistències individuals per oposició ideològica (es treballa per “tota la ciutadania” i no es reconeixen les desigualtats de gènere existents).

Es produeix en totes les àrees
En bastantes
En poques
En cap àrea

Resistències institucionals per inexistència de compromís polític.

Es produeix en totes les àrees
En bastantes
En poques
En cap àrea

Inexistència de recursos específics.

Es produeix en totes les àrees
En bastantes
En poques
En cap àrea

Externalització sistemàtica de serveis relacionats amb aquests temes sense implicació de l’àrea que pren la decisió d’externalitzar.

Es produeix en totes les àrees
En bastantes
En poques
En cap àrea

Incapacitat d’aprofitar els aprenentatges dels projectes realitzats.

Es produeix en totes les àrees
En bastantes
En poques
En cap àrea

Excessiva burocràcia.

Es produeix en totes les àrees
En bastantes
En poques
En cap àrea

No es pot enviar fins que responguis totes les preguntes

Generar resultats
Imprimir

Treballes a l'administració?

Aquesta informació ens serveix per a informar de millores en l’Eina, i també per a poder elaborar recerca acadèmica sobre l’estat de la transversalitat de gènere. Tot ús de les respostes serà sempre completament anònima. [ Protecció de dades ]