Qüestionari Àrea de Gerència, Hisenda, RRHH i Serveis jurídics

Preguntes per facilitar la introducció de la perspectiva de gènere en la propia acció política

Per saber si estàs incorporant perspectiva de gènere en les polítiques que estàs desenvolupant et convidem a respondre les següents preguntes. Si tens respostes afirmatives significa que hi poses mirada de gènere. Les respostes negatives són les que et poden servir per valorar quina informació no estàs tenint en compte i si la pots incorporar.

Evidentment, la situació no serà igual per a municipis petits que grans, i caldrà ajustar les teves accions a les teves responsabilitats competencials, però plantejar-te aquesta mena de preguntes són les que et doten d'ulleres violetes. Esperem que et siguin útils!

Preguntes que et proposem:

Sabies que la Llei d'Igualtat, Llei 17/2015, estableix obligacions específiques en la teva àrea?

No

Coneixes quants recursos econòmics propis destina l’Ajuntament a la promoció de la igualtat i quin percentatge suposen sobre el conjunt de la despesa?

No

Has tingut en compte que els pressupostos no són neutres al gènere? (això vol dir que les desigualtats de gènere existents en la societat es poden consolidar o reduir a través dels pressupostos)

No

Sabies que pots analitzar l’impacte de gènere de cada decisió pressupostària? És possible realitzar l'exercici de previsió sobre com incidirà cada programa en les condicions de vida de les dones en comparació amb les dels homes.

No

Has tingut l'oportunitat de reflexionar des de la perspectiva de gènere tant sobre els ingressos (la definició dels impostos, taxes i preus públics pot afectar de manera diferent a dones i a homes) com sobre les despeses (no n’exclouríem cap àrea, tampoc inversions o infraestructures)?

No

Sabies que és possible tractar els preus públics de determinats serveis, taxes i impostos, en una lògica de tarificació social amb un impacte positiu en clau de gènere?

No

El teu ajuntament està dedicant o ha pensat en dedicar un percentatge del pressupost a la transversalitat de gènere en totes les àrees d’intervenció del municipi?

No

Treballes amb dades desagregades per sexe per dissenyar la política o acció que tires endavant?

No

Tens dades desagregades per sexe que tinguin en compte altres vectors de desigualtat que puguin ser rellevants en la teva política pública, com podria ser l’edat, la nacionalitat o la classe social (interseccionalitat)?

No

Sabies que sexe, gènere i identitat de gènere no són conceptes equivalents o sinònims?

No

Has analitzat, amb dades desagregades per sexe, els col·lectius a qui l'administració finança activitats o presta ajudes econòmiques directes?

No

El teu ajuntament té pla intern d'igualtat? Un pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal, en compliment de l’obligació que estableix la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes en el seu article 15.

No

Del pla intern d’igualtat, se’n fa seguiment i se’n garanteix l’aplicació?

No

Coneixes quina és la bretxa salarial de gènere entre homes i dones dins la plantilla del teu ajuntament?

No

Tens accés a informació per poder valorar la bretxa en el personal contractat de forma indirecta? (en el cas que hi hagi entitats públiques empresarials, organismes autònoms, externalitzacions, etc.)

No

Has pogut analitzar com funciona la distribució de tasques (si existeix segregació horitzontal i/o vertical) entre homes i dones dins la plantilla del teu Ajuntament?

No

En les noves contractacions, tens en compte quina és la presència de dones en aquell àmbit dins de l’ajuntament (per exemple, quan el número de dones dins de la policia local no representa ni el 20% del personal) per elaborar estratègies que facin possible una incorporació proporcionada de dones?

No

Has tingut en compte que els criteris i les proves d'avaluació que s'utilitzen en els processos de contractació poden estar generant beneficis o exclusions envers un dels dos sexes?

No

Sabies que la llei de contractació impedeix contractar a les empreses que no compleixen amb la llei d'igualtat (empreses de més de 250 persones a la plantilla i que no tenen pla d'igualtat)?

No

Has valorat que la llei de contractes permet incloure clàusules socials d’igualtat de gènere en els contractes públics? Es pot incorporar l’objectiu de la igualtat de dones i homes en la mateixa definició de l’objecte del contracte, com a criteri d'admissió, criteri de puntuació i desempat o com exigència d'execució. Per exemple, clàusules que demanin paritat en els perfils i categories professionals, un ús del llenguatge no sexista, un protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, o bé mesures de conciliació, entre d’altres.

No

Sabies que és possible incloure la perspectiva de gènere en les bases de les subvencions? Per exemple, situar criteris en relació a l’organització de l’entitat, o bé criteris en relació al contingut del programa a finançar.

No

Tens present que aquesta mirada l’han d’implementar també els serveis subcontractats per la teva àrea?

No

Has tingut en compte que la llei d’igualtat obliga que tots els òrgans col·legiats tinguin una composició paritària?

No

S’ha fet revisió de les normes municipals tenint en compte els mandats que estableix la legislació en temes d’igualtat de gènere? (per exemple, l’obligació de revisar i modificar, si s’escau, les denominacions de les institucions i els òrgans dependents de l’Ajuntament per a garantir que respectin els principis de llenguatge no sexista ni androcèntric. Disposició addicional Cinquena, Llei 17/2015)

No

Des dels serveis jurídics, s’ha estudiat si podria ser pertinent desenvolupar un Reglament d’Igualtat que estableixi els principis en matèria d’igualtat de gènere que han de regir l’actuació dels òrgans de govern i gestió de l’Ajuntament, així com dels serveis municipals?

No

Podries anomenar alguna política o acció de la teva àrea que consideris implicada en la promoció de la igualtat, per l’eliminació de discriminacions o desigualtats per raó de sexe o gènere, o que treballi per desactivar estereotips sexistes?

No

Utilitzes un llenguatge escrit i gràfic no sexista en les teves comunicacions? (tant en la comunicació formal, com ara cartells o díptics, com informal, com ara e-mails o xarxes)

No

Coneixes els recursos (guies i eines) i els finançaments que existeixen per ajudar als ajuntaments a implementar la transversalitat de gènere? A la pàgina que dediquem a la teva Àrea d'acció política hi trobaràs enllaços a recursos d'interès.

No

Tens referències d’altres Ajuntaments que et semblin bones pràctiques de polítiques gerencials amb perspectiva de gènere que puguis incorporar?

No
Generar resultats
Imprimir

Treballes a l'administració?

Aquesta informació ens serveix per a informar de millores en l’Eina, i també per a poder elaborar recerca acadèmica sobre l’estat de la transversalitat de gènere. Tot ús de les respostes serà sempre completament anònima. [ Protecció de dades ]