Alcaldia

Incorporant perspectiva de gènere a la tasca pública local

Legislació vigent

Comencem amb un petit recordatori del mandat legislatiu:

Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (17/2015) estableix l’obligació d’implementar la transversalitat de gènere en el disseny de les polítiques i serveis municipals, i per fer-ho és imprescindible un clar lideratge polític, el que implica el compromís i la responsabilitat d’Alcaldia. Aquesta obligació s’estableix en l’article 3.1 de la Llei:

Article 3.1: En compliment del principi de perspectiva de gènere a què fa referència l'article 41 de l'Estatut d'autonomia i per a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes, sense cap tipus de discriminació per raó de sexe o de gènere, la interpretació de les disposicions d'aquesta llei i totes les polítiques i actuacions dels poders públics s'han de regir pels principis següents:

Primer. Transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d'igualtat de gènere: els poders públics han d'aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes, reconeixent el valor que aporten dones i homes i aplicant de manera positiva els canvis necessaris per a millorar la societat i respondre a les realitats, les oportunitats, les necessitats i les expectatives dels dos sexes.

I en l’article 6, que es centra en els ens locals de Catalunya, s’estableix, entre altres elements, l’obligació de formar i facilitar recursos per complir amb aquesta obligació, especificant la importància de recollir dades desagregades per sexes i treballar amb indicadors de gènere:

d) Crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en llurs actuacions polítiques.
e) Establir les condicions de formació i capacitació del personal a llur servei.
k) Adequar i mantenir estadístiques actualitzades que permetin un coneixement de la situació diferencial de dones i homes en els diferents àmbits d’intervenció local.

A més a més, planteja la utilització dels plans de polítiques d’igualtat de gènere com eina per complir amb aquesta obligació i la importància de tenir en compte les associacions que treballen pels drets de les dones:

g) Dissenyar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat a què fa referència aquesta llei que afecten els ens locals.
j) Donar suport als grups feministes i a les entitats de defensa dels drets de les dones, i impulsar-ne la participació en el disseny, l'elaboració, el desenvolupament i l'avaluació de les polítiques d’igualtat i de transversalització de gènere.

Qüestionaris

Aquestes són les eines que proposem per a la teva àrea d'actuació política local.
Esperem que t’ajudin en la tasca de posar-hi perspectiva de gènere!

Qüestionari Àrea d'Alcaldia

Es tracta d’un llistat de preguntes que busquen ajudar-te a introduir la perspectiva de gènere en la teva pròpia acció política. Es pretén ajudar a pensar sobre el propi camp d'acció política, plantejant preguntes que permeten identificar aspectes importants per aconseguir una societat més igualitària.

Qüestionari Àrea d'Alcaldia

20 preguntes

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

Es tracta d’una petita autodiagnosi que serveix per ajudar a valorar fins a quin punt la teva Àrea participa de l’estratègia municipal per a transversalitzar la perspectiva de gènere, que habitualment lidera Igualtat. El que es pretén és la corresponsabilitat.

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

15 preguntes
Recursos

Recursos

Recursos, guies o bibliografia que pot ajudar a transversalitzar la mirada de gènere en la teva àrea d'acció municipal

Catalunya

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Deu punts per visibilitzar les dones en el llenguatge. Guia d’ús no sexista del llenguatge.

En aquest web, l’Ajuntament de Barcelona presenta molt esquemàticament els elements més importants a tenir en compte per a no fer un ús sexista del llenguatge. Seguidament, dona pas a una guia més extensa.

Consultar

ALFAMA GUILLÉN, Eva (2019). Les polítiques municipals de gènere núm. 12. Institut de Ciències Polítiques i Socials.

En aquest article s’introdueixen de forma breu què són les polítiques d’igualtat a l’àmbit local. A partir d’aquest article es pot entendre millor quin tipus de polítiques s’han anant desenvolupant i tenir un marc de referència general en relació al món local.

Consultar

ALFAMA GUILLÉN, Eva; CRUELLS LOPEZ, Marta (2010). Procés de transversalització de la perspectiva de gènere. L’experiència de l’Ajuntament de Terrassa núm. 4 Institut de Ciències Polítiques i Socials.

En aquest informe es tracta la implementació de la transversalitat de la perspectiva de gènere a l’Ajuntament de Terrassa. S’analitza un exemple pràctic, que permet tenir una imatge clara i orientadora de com es pot introduir la perspectiva de gènere al món local, quines actuacions cal realitzar: informatives i d’anàlisi; de planificació i avaluació; econòmiques; formatives dirigides a la ciutadania o al personal de l’ajuntament; de difusió i comunicació; de foment de la participació i la concertació; regulatives (ordenances); de gestió de serveis i equipaments i de coordinació institucional.

Consultar

CAMARASA CASALS, Mar (2022) “Avaluació de polítiques, plans i programes des de la perspectiva de gènere”. Quaderns metodològics feministes #6. Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps

Aquest quadern busca fomentar la pràctica avaluadora feminista a les institucions locals, tot facilitant estratègies i recursos per fer-ho. Es centra en les avaluacions de tota mena de plans i programes que es contractin externament, per tal que aquestes contractacions incorporin la perspectiva de gènere en el seu disseny, execució i presentació i ús de resultats.

Consultar

GELAMBÍ TORRELL, Mònica (2016). Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l’àmbit municipal. Diputació de Barcelona.

Aquesta guia és una eina completa amb tota la informació necessària per entendre com s’introdueix la perspectiva de gènere a tots els àmbits de l’administració local. Parteix d’un marc legal i introductori de les polítiques transversals de gènere per, després, continuar amb diversos apartats on s’han recollit tota una sèrie d’experiències positives en àmbits com: educació; joventut; cultura i esports; serveis a les persones i cohesió social; treball i promoció econòmica; sanitat i salut públic; urbanisme, habitatge i mobilitat. De cada política s’explica per què es tracta d’una política amb perspectiva de gènere i que ha aportat incloure aquest enfocament.

Consultar

ICPS. Diccionari "Dones i Món Local".

Aquest recurs és un diccionari en línia de gran ajuda per a tot el personal de les administracions públiques. Inclou informació bàsica en matèria de gènere i àmbit local: definicions, bibliografies, recursos on-line, autor/es referents, associacions de dones, serveis i entitats públiques o privades.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Cercador d'Expertes.

L’ICD ha creat un cercador a l’abast de tothom per trobar expertes amb diferents perfils en més de 90 professions i 190 camps d’expertesa. Aquest cercador visibilitza el talent femení i permet accedir a professionals de tot arreu i, també és un portal on es pot donar d’alta qualsevol dona interessada en compartir els seus coneixements.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Recursos digitals sobre llenguatge inclusiu i no sexista. Generalitat de Catalunya.

L’Institut Català de les Dones té recollides en aquesta web una sèrie de guies relatives a com utilitzar el llenguatge de forma inclusiva i no sexista.

Consultar

IVÀLUA (2021). Guia pràctica 18. La perspectiva de gènere en l’avaluació de polítiques públiques.

La guia d’Ivàlua és una eina molt completa centrada en la incorporació de la perspectiva de gènere en el procediment d’avaluació, i tracta temes com: la perspectiva de gènere i els elements clau per entendre la igualtat de gènere, la importància d’avaluar amb perspectiva de gènere i les fases que en formen part i, per últim, els tipus d’avaluacions que cal tenir en compte (de necessitats, del disseny, d’impacte, econòmica...) a l’administració local.

Consultar

IZZI, Tamara i DIRECCIÓ DE SERVEIS DE GÈNERE I POLÍTIQUES DEL TEMPS, Ajuntament de Barcelona (2021). “La incorporació de la perspectiva de gènere en plans i programes” Quaderns metodològics feministes #5. Ajuntament de Barcelona.

Aquest quadern recull els materials informatius i de formació interna produïts els últims anys a l’Ajuntament de Barcelona per introduir la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. En el quadern s’ofereixen les directrius metodològiques per incorporar la perspectiva de gènere als plans i programes municipals tot proporcionant eines pràctiques, exemples concrets i recomanacions.

Consultar

REGLAMENTS *Apartat específic sobre Reglaments municipals d’igualtat de gènere

AJUNTAMENT DE GIRONA (2016) Reglament municipal de polítiques d’igualtat de gènere.

Aquest reglament regula els instruments municipals per aconseguir la igualtat de gènere, els mecanismes per a garantir el dret a la igualtat efectiva a l’administració municipal, els canvis en la denominació d’òrgans municipals i en la normativa municipal.

Consultar

AJUNTAMENT DE TERRASSA (2018) El Reglament municipal per a la igualtat de gèneres.

Aquest reglament  és fruit de la revisió que van realitzar conjuntament el Servei de Polítiques de Gènere i el Servei LGTBI+ durant l'any 2018. El reglament té per objecte la integració dins l’àmbit normatiu municipal de la igualtat i la no discriminació de gènere, establint a aquests efectes els principis d’actuació que regiran l’actuació dels òrgans de govern i dels òrgans de gestió de l’Ajuntament. Així com les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gèneres en les polítiques i les actuacions municipals que es contemplen en el seu àmbit d’aplicació.

Consultar

AJUNTAMENT DE BARCELONA (2019) Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest reglament té per objecte l’establiment d’un règim jurídic que integri la igualtat de gènere a nivell municipal, en el marc de les normes internacional, europea, estatal i de Catalunya; estableix els principis que han de regir l’actuació dels òrgans de govern i gestió de l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’igualtat de gènere, així com els serveis municipals que s’han d’oferir en l’àmbit de les seves competències, i totes les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions municipals que es contemplen en el seu àmbit d’aplicació.

Consultar

AJUNTAMENT D’ARGENTONA (2020) Reglament de les polítiques municipals d’igualtat i LGTBI de l’Ajuntament d’Argentona.

El present reglament té per objecte la integració dins l’àmbit normatiu municipal de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i la transversalitat de gènere, i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere establint a aquests efectes els principis d’actuació que regiran l’actuació dels òrgans de govern i dels òrgans de gestió de l’Ajuntament d’Argentona, així com les mesures que han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions municipals que es contemplen en el seu àmbit d’aplicació.

Consultar

AJUNTAMENT DE MATARÓ (2021) Reglament de polítiques de gènere interseccionals de l’Ajuntament de Mataró.

El present Reglament té per objecte l’establiment d’un règim jurídic que integri la igualtat de gènere a nivell municipal, en el marc de les normes internacionals, europees, estatals i de Catalunya. Aquest Reglament estableix els principis que han de regir l’actuació dels òrgans de govern i gestió de l’Ajuntament de Mataró en matèria d’igualtat de gènere i LGTBI, així com els serveis municipals que s’han d’oferir en l’àmbit de les seves competències, i totes les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions municipals que es contemplen en el seu àmbit d’aplicació.

Consultar

AJUNTAMENT DE SABADELL (2022) Reglament per a la igualtat de gènere i la defensa i promoció dels drets de les persones LGTBI a l’Ajuntament de Sabadell.

El present Reglament té per objecte la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes i la promoció i defensa dels drets de les persones LGTBI, així com l’eliminació de totes les formes de discriminació per raó de gènere, orientació sexual o identitat de gènere, a través de l’establiment d’un règim jurídic municipal, en el marc de les normes internacionals, europees, estatals i catalanes. Aquest reglament estableix els principis que han de regir l’actuació de l’Ajuntament de Sabadell i de les persones que el representen; l’organització i els serveis municipals i els mecanismes bàsics que l’Ajuntament de Sabadell ha d’adoptar.

Consultar

Espanya i àmbit internacional

AJUNTAMENT DE DÈNIA. Guia bàsica per a l’aplicació i avaluació de la perspectiva de gènere en l’àmbit local.

Aquesta guia és un instrument d’ajuda per introduir la perspectiva de gènere en diversos àmbits municipals. Inicia amb un apartat teòric on s’explica de forma concreta els conceptes més rellevants en matèria d’igualtat de gènere i també ofereix exemples pràctics en referència amb els serveis següents: esports, recursos humans, medi ambient, intervenció, seguretat, turisme, urbanisme, educació, serveis socials i cultura.

Consultar

ASOCIACIÓN GLOBAL E-QUALITY (2010). Guía para la elaboración de indicadores de género. Instituto de la Mujer de Castilla La-Mancha.

Aquesta guia és una eina extensa i completa amb diversos capítols que tracten des de l’elaboració fins l’aplicació dels indicadors de gènere en les polítiques públiques: l’ús d’indicadors en les polítiques; història dels indicadors de gènere; els indicadors de gènere en tant que concepte, utilitats i característiques bàsiques; els indicadors de gènere en tant que metodologia, representació i elaboració; i l’enumeració d’exemples per temes. En cada apartat hi ha molts exemples dels diferents indicadors que es poden implementar amb perspectiva de gènere.

Consultar

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Recomendaciones para el análisis del impacto de género en la elaboración normativa.

Aquesta guia recull una sèrie de recomanacions i exemples en matèria d’igualtat de gènere, concretament, tracta l’impacte de la normativa en el manteniment estructural de les desigualtats de gènere i que cal evitar reproduir. El document s’ha estructurat en diversos blocs: introducció; metodologia de valoració de l’impacte de gènere; resultats de l’impacte de gènere de la proposta normativa; esquema-resum del procés d’anàlisi de l’impacte de gènere i, exemples en els quals es valoren l’impacte (social, pressupostari...) que poden tenir els projectes normatius.

Consultar

CABILDO DE GRAN CANARIA (2014). Guía Práctica para la Elaboración de Proyectos con Perspectiva de Género.

Aquesta guia bàsica és una eina de suport que respon a la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere als projectes, sobretot, quan s’han de presentar a les convocatòries de les subvencions públiques. S’ha estructurat en quatre grans apartats: un marc general (programes d’igualtat, el paper dels projectes, introducció de la perspectiva de gènere i les fases de programació); un apartat pràctic amb els punts que han de contenir els projectes; descripció dels criteris que es fan servir per a la valoració de propostes i, per últim, un glossari amb les definicions més importants en matèria d’igualtat.

Consultar

CASTRO GARCÍA, Carmen; CHILLIDA APARICIO, Ana (2007). Inventario. El mainstreaming de género en la práctica. Experiencias ejemplares y buenas prácticas. Instituto Andaluz de la Mujer.

Aquest document recull informació metodològica i bones pràctiques per a la implementació de la perspectiva de gènere adreçada al personal tècnic i polític. Es tracta d’una eina pràctica amb idees i exemples per al disseny i gestió de les polítiques i programes públics, dividida en apartats com: l’aplicació pràctica del mainstreaming de gènere, les bones pràctiques de mainstreaming de gènere i un catàleg de bones pràctiques.

Consultar

EKAMUNDE (2013). Guía para la elaboración de informes de impacto de género.

L’elaboració d’informes d’impacte de gènere és una tasca que necessita formació continua i aquesta guia és una eina metodològica completa per a una correcta avaluació prèvia de l’impacte de les normatives i polítiques públiques. Aquest document s’ha estructurat en diferents blocs que tracten temes com: l’origen de les desigualtats, les accions positives, el mainstreaming de gènere, l’avaluació de l’impacte segons el gènere, els àmbits d’aplicació, els informes i la seva elaboració i, exemples pràctics.

Consultar

VV.AA. (2012). Guía Ordenanza marco en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres en la CAPV. Eudel-Asociación de Municipios Vascos, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del Gobierno Vasc

Aquesta guia recull l’experiència que va significar iniciar un procés de decisió i elaboració d’una ordenança d’igualtat a l’àmbit municipal amb l’objectiu d’impulsar polítiques públiques més igualitàries. Està dirigida al personal tècnic i/o responsables polítics que tinguin com funcions l’orientació, la planificació i l’execució de polítiques públiques d’igualtat o de normativa municipal. Per tant, compta amb apartats dedicats a les ordenances (què és, què aporta, marc legislatiu, aplicació, etc.), els passos que cal seguir a l’hora d’elaborar-les, el seguiment i avaluació, els factors que influeixen i quins aspectes cal tenir en compte en l’elaboració dels continguts. També conté un model d’ordenança municipal per a la igualtat de dones i homes.

Consultar

VV.AA. (2017). Guía de buenas prácticas en transversalidad de género en las políticas públicas y presupuestos del Ayuntamiento de Valencia. Ajuntament de València.

La guia elaborada per l’Ajuntament de València és una eina de suport que tracta com introduir la perspectiva de gènere en diferents àmbits d’una corporació local. Els temes que es poden trobar són: un marc introductori explicatiu del que s’entén com perspectiva de gènere; la implementació i impacte del llenguatge no sexista; la igualtat en els contractes, subvencions i projectes públics; l’elaboració d’informes d’impacte de gènere; els pressupostos amb perspectiva de gènere. D’aquesta manera, es pot tenir una imatge clara i ampla de com implementar el principi de transversalitat de gènere al sector públic.

Consultar
Si tens altres referències que consideres que poden nodrir aquest llistat, ens pots escriure i treballarem en la millora a con.icps@diba.cat. Moltes gràcies per utilitzar aquesta Eina, i esperem que t’hagi estat d’utilitat!
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance