Serveis socials

Incorporant perspectiva de gènere a la tasca pública local

Legislació vigent

Comencem amb un petit recordatori del mandat legislatiu:

La Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (LIEDH) es centra en les polítiques de benestar social i família en el seu article 47, que obliga als ajuntaments a:

(1) Dissenyar programes de cohesió social i d'inclusió específics per als col·lectius de dones més desfavorits o subjectes a situacions de discriminació o a desigualtats que n'afecten o en vulneren el ple exercici dels drets com a ciutadanes. Prestant especial atenció a les dones grans, dones en situació de precarietat econòmica i risc d’exclusió social, dones pertanyents a minories ètniques i dones immigrants, i dones amb diversitat funcional.

(2) Dissenyar polítiques que facilitin l’autonomia de les persones dependents i afavoreixin l’eliminació de les desigualtats socioeconòmiques i de gènere que es produeixen en la cura de persones dependents a la llar, i establir els serveis públics i comunitaris de proximitat necessaris per a garantir una oferta suficient, assequible i de qualitat per a l’atenció de les persones en situació de dependència.

(3) Desenvolupar polítiques de suport a les famílies que incorporin el reconeixement de la diversitat familiar, garanteixin el dret a un entorn afectiu o familiar adequat i eliminin la discriminació per opció sexual o per transsexualitat, garantint la llibertat de decisió individual. Es doni suport integral a les famílies monoparentals. I s’ofereixin prestacions i serveis de proximitat necessaris per a afavorir l’exercici de les responsabilitats familiars, i també les prestacions per a l’atenció a la infància.

S’especifica que totes aquestes polítiques han d’assegurar la incorporació de la necessitat que es doni un valor positiu al paper que tradicionalment han tingut les dones en l’àmbit familiar com a cuidadores i proveïdores de benestar, i també fer que els homes s’impliquin com a corresponsables en els treballs d’aquest àmbit, tant els domèstics com els de cura d’infants i de persones grans o dependents.

Qüestionaris

Aquestes són les eines que proposem per a la teva àrea d'actuació política local.
Esperem que t’ajudin en la tasca de posar-hi perspectiva de gènere!

Qüestionari Àrea de Serveis Socials

Es tracta d’un llistat de preguntes que busquen ajudar-te a introduir la perspectiva de gènere en la teva pròpia acció política. Es pretén ajudar a pensar sobre el propi camp d'acció política, plantejant preguntes que permeten identificar aspectes importants per aconseguir una societat més igualitària.

Qüestionari Àrea de Serveis Socials

28 preguntes

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

Es tracta d’una petita autodiagnosi que serveix per ajudar a valorar fins a quin punt la teva Àrea participa de l’estratègia municipal per a transversalitzar la perspectiva de gènere, que habitualment lidera Igualtat. El que es pretén és la corresponsabilitat.

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

15 preguntes
Recursos

Recursos

Recursos, guies o bibliografia que pot ajudar a transversalitzar la mirada de gènere en la teva àrea d'acció municipal

Catalunya

CARRILLO GÓMEZ, Sílvia (coord.) (2019). Abordant la crisi de les cures: polítiques, treballs i experiències locals. Barcelona: ICPS

Aquest llibre és un recull d’articles que reflexionen sobre la realitat local del món de les cures. La primera part es centra en una reflexió més teòrica al voltant de les cures i les desigualtats de gènere, mentre que la segona analitza estratègies i bones experiències.

Consultar

DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES (2022). Eina per a la introducció de la perspectiva de gènere en els projectes. Generalitat de Catalunya

L'eina per a la introducció de la perspectiva de gènere en els projectes inclou quatre guies, una per cada fase d'un projecte, amb preguntes guia i recursos diversos. També una llista de verificació (checklist) per tal que entitats i empreses puguin fer una autoavaluació i conèixer fins a quin punt estan donant perspectiva de gènere als seus projectes.

Consultar

DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2022). Informe de recomanacions per als ens locals cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat. Fòrum de persones expertes en cures

La publicació pretén repensar el model de cures en els municipis i ens locals de la província de Barcelona i contribuir a promoure un canvi en la mirada i en l'acció vers les cures, des del reconeixement de la necessitat i la responsabilitat que tenim totes les persones al llarg de la vida de rebre'n i proporcionar-ne.

Consultar

EQUIP DE GÈNERE DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS (2020) La perspectiva de gènere i l'atenció a les violències masclistes des dels serveis socials: dossier de formació

Aquest manual pretén donar els elements necessaris per conscienciar i formar els i les professionals dels serveis socials i fer present la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la tasca diària i millorar l’atenció a les violències masclistes.

Consultar

EZQUERRA, Sandra i MANSILLA, Elba (2018). Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

Aquest document explica el projecte de l’Ajuntament de Barcelona, que es centra en explorar la provisió i recepció de cura a la ciutat per tal de poder formular recomanacions d’actuació per democratitzar-la. El contingut del document presenta l’economia feminista, l’economia de les cures i l’economia social i solidària; després proporciona el marc conceptual; es presenten la metodologia utilitzada en el projecte i les dades resultants del treball de camp realitzat a la ciutat de Barcelona; i finalment s’estableix una diagnosi majoritàriament qualitativa de la situació de les diferents experiències analitzades. El resultat és una relació de propostes d’actuació.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2021) Una aproximació, des de la perspectiva de gènere, als discursos sobre el consum de drogues de la població adolescent. Departament de Salut

Aquest estudi analitza a partir de dades com els mandats de gènere i la seva relació amb els consums de drogues impacten de forma específica en una etapa tan significativa i clau per al desenvolupament de la persona com és l'adolescència. La recerca aborda el trinomi adolescència, gènere i drogues, amb l'objectiu de generar contingut (teòric, metodològic, empíric) per extreure'n elements que permetin elaborar estratègies preventives que resultin transformadores.

Consultar

I també et pot servir

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Deu punts per visibilitzar les dones en el llenguatge. Guia d’ús no sexista del llenguatge

En aquest web, l’Ajuntament de Barcelona presenta molt esquemàticament els elements més importants a tenir en compte per a no fer un ús sexista del llenguatge. Seguidament, dona pas a una guia més extensa i en profunditat.

Consultar

GELAMBÍ TORRELL, Mònica (2016). Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l’àmbit municipal. Diputació de Barcelona

Aquesta guia és una eina completa amb tota la informació necessària per entendre com s’introdueix la perspectiva de gènere a tots els àmbits de l’administració local. Parteix d’un marc legal i introductori de les polítiques transversals de gènere per, després, continuar amb diversos apartats on s’han recollit tota una sèrie d’experiències positives en àmbits com: educació; joventut; cultura i esports; serveis a les persones i cohesió social; treball i promoció econòmica; sanitat i salut públic; urbanisme, habitatge i mobilitat. De cada política s’explica per què es tracta d’una política amb perspectiva de gènere i que ha aportat incloure aquest enfocament.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2018). Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics.

La guia de la Generalitat de Catalunya és un recurs de suport per introduir la perspectiva de gènere en matèria de contractació pública, per tant, està dirigida a totes les persones que hagin de treballar en aquest camp d’actuació. Els continguts de la guia van des del què s’entén per perspectiva de gènere, les clàusules d’igualtat, les obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries, com i en quina fase incloure clàusules d’igualtat i, finalment, el control del compliment d’aquestes clàusules.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Recursos digitals sobre llenguatge inclusiu i no sexista. Generalitat de Catalunya.

L’Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) té recollides en aquesta web una sèrie de guies relatives a com utilitzar el llenguatge de forma inclusiva i no sexista.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Cercador d'Expertes

L’ICD ha creat un cercador a l’abast de tothom per trobar expertes amb diferents perfils en més de 90 professions i 190 camps d’expertesa. Aquest cercador visibilitza el talent femení i permet accedir a professionals de tot arreu i, també és un portal on es pot donar d’alta qualsevol dona interessada en compartir els seus coneixements.

Consultar

Espanya i àmbit internacional

COMISSIÓ EUROPEA (1996). Integrar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en el conjunt de les polítiques i accions comunitàries

Reflexió des de l’àmbit europeu de com és possible integrar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en les polítiques i accions comunitàries. S’avalua què s’ha fet i també tot el que queda per fer.

Consultar

MINISTERI D’IGUALTAT. Plan corresponsables

Es tracta de la política que està posant en funcionament el govern de l’Estat, en col·laboració amb les CCAA, buscant desenvolupar una política de cures. Es troba posant en marxa tres eixos: “la creación de bolsas de cuidado profesional que faciliten la conciliación de familias con hijas e hijos menores de 16 años, el fomento del empleo y la certificación de la experiencia profesional de cuidado no formal”.

Consultar
Si tens altres referències que consideres que poden nodrir aquest llistat, ens pots escriure i treballarem en la millora a con.icps@diba.cat. Moltes gràcies per utilitzar aquesta Eina, i esperem que t’hagi estat d’utilitat!
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance