Educació

Incorporant perspectiva de gènere a la tasca pública local

Legislació vigent

Comencem amb un petit recordatori del mandat legislatiu:

La llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (LIEDH) estableix en l’article 21 que en totes les polítiques educatives s’ha d’incorporar el principi de coeducació i el foment de la igualtat efectiva de dones i homes que estableixen els articles 2.1.m i 43.1.d de la Llei 12/2009, del 10 juliol, d’Educació. I tenint en compte el contingut de l’article, els ajuntaments en les seves polítiques educatives i polítiques adreçades a la joventut han d’incorporar els següents objectius:

(1) La implantació d’una educació afectiva i sexual que afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva, saludable, que respecti la diversitat i eviti tot tipus de prejudicis per raó d’orientació sexual i afectiva; que eviti embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual. (2) La prevenció de la violència masclista, d’acord amb els paràmetres que estableix la Llei 5/2008. I (3) la prevenció, la gestió positiva i l’abordatge de situacions de conflicte vinculades a comportaments i actituds de caràcter sexista.

Els ajuntaments també són responsables de l’establiment de mesures perquè l’ús de l’espai i la participació d’ambdós sexes en les activitats escolars es doni d'una manera equilibrada i d’oferir formació en coeducació al personal docent, incloses l’educació sexual i contra la violència masclista.

En relació a la formació d'adults, els ajuntaments han d’incorporar la perspectiva de gènere i assegurar que els cursos es planifiquin i s’adeqüin a les necessitats i a la diversitat de les dones, a llurs interessos diversos i a llur disponibilitat horària, i han de crear programes específics per a dones en situació d’exclusió social. I els ajuntaments també han d’aplicar mesures específiques per tal que els i les joves menors de setze anys assisteixin quotidianament als centres educatius, amb una atenció especial a les adolescents amb risc d’abandonament.

Pel que fa a l’educació en el lleure, els ajuntaments, en base a l’article 22 LIEDH, han de fomentar la coeducació a les entitats i institucions dedicades a la formació en el lleure i a les activitats extraescolars, i promoure i facilitar l'accés dels infants i joves a l'educació en el lleure, de manera que els permeti desenvolupar aptituds com a individus i com a membres de la societat des del foment de la igualtat efectiva de dones i homes.

Alhora, els ajuntaments, en base a l’article 47 LIEDH, han d’impulsar la creació d’espais de socialització per a infants, joves i adults que permetin de reforçar els vincles socials i compartir els coneixements relatius a la criança i la cura de persones.

A més a més, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, estableix en el seu article 10 que els poders públics han d’introduir la perspectiva de gènere en el desenvolupament i l’avaluació de les mesures que adopten amb relació als infants i els adolescents, de manera que en totes les actuacions i tots els programes que els adrecen es tingui en compte que són nois i noies i que poden tenir necessitats iguals o específiques.

La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, per la seva part, incorpora l’atenció a la diversitat com un dels principis que han de regir l’actuació dels poders públics en matèria de joventut (article 6): l’actuació administrativa en matèria de joventut ha de considerar i atendre la diversitat i la diferència de gènere, ètnica, territorial, física, psíquica, social i cultural, per a garantir la igualtat d’oportunitats a totes les persones joves i promoure el valor de la solidaritat en la diversitat.

Qüestionaris

Aquestes són les eines que proposem per a la teva àrea d'actuació política local.
Esperem que t’ajudin en la tasca de posar-hi perspectiva de gènere!

Qüestionari Àrea d'Educació

Es tracta d’un llistat de preguntes que busquen ajudar-te a introduir la perspectiva de gènere en la teva pròpia acció política. Es pretén ajudar a pensar sobre el propi camp d'acció política, plantejant preguntes que permeten identificar aspectes importants per aconseguir una societat més igualitària.

Qüestionari Àrea d'Educació

35 preguntes

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

Es tracta d’una petita autodiagnosi que serveix per ajudar a valorar fins a quin punt la teva Àrea participa de l’estratègia municipal per a transversalitzar la perspectiva de gènere, que habitualment lidera Igualtat. El que es pretén és la corresponsabilitat.

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

15 preguntes
Recursos

Recursos

Recursos, guies o bibliografia que pot ajudar a transversalitzar la mirada de gènere en la teva àrea d'acció municipal

Catalunya

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT (2021). 3 voltes feministes als equipaments juvenils. Eines per a l’autodiagnosi i la transformació amb perspectiva de gènere.

La guia té l’objectiu de dotar els i les professionals de joventut d’eines i de recursos per transformar els equipaments juvenils en clau feminista. La guia analitza 3 aspectes; 1) l’espai físic, l’estètica, les condicions ambientals i la distribució; 2) la programació d’activitats i la comunicació; i 3) l’equip dinamitzador i les dinàmiques relacionals.

Consultar

ALTELL ALBAGES, Gemma i MARTÍ BALLARDA, Mercè (2021). Guia pràctica per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la prevenció i l’abordatge de les addiccions.

Aquesta guia és un instrument tècnic elaborat des del convenciment que la incorporació efectiva del gènere en el camp de la prevenció i el tractament de les addiccions és fonamental i necessària, integrant la violència de gènere com un element afegit en l’abordatge de les addiccions. Es volen oferir recursos teòrics i tècnics als responsables tècnics municipals.

Consultar

CENTRE DOLORS PIERA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS I PROMOCIÓ DE LES DONES. Materials per a la coeducació.

La pàgina web Materials per a la coeducació conté nombrosos recursos per treballar en l’àmbit de la coeducació. Hi ha disponible informació sobre els sabers i coneixement acadèmic, el saber de les dones, l’autoritat i genealogia femenines, el llenguatge i ordre simbòlic, la relació educativa i els models de gènere. Aquest contingut pot resultar una font d’informació recurrent per a tothom que vulgui més recursos educatius amb perspectiva de gènere.

Consultar

COL·LECTIU PUNT 6 i COEDUCACCIÓ (2020). Patis coeducatius. Guia per a la transformació feminista dels espais educatius. Col·lectiu Punt 6 SCCL.

Aquesta guia ofereix una proposta metodològica per a treballar la igualtat de gènere des de les escoles i amb una mirada coeducativa. El contingut es troba dividit en diferents blocs: marc teòric, una proposta teòrica i metodològica que inclou preguntes d’autoavaluació coeducativa als patis i, per últim, un recull d’experiències per reflexionar sobre la concepció de l’educació i els espais.

Consultar

DIXIT. Educació sexual en joves i adolescents. Centre de Documentació de Serveis Socials. Generalitat de Catalunya.

Recull de publicacions, articles, recursos i materials variats que proporcionen informació teòrica i pràctica sobre l’educació sexual en joves i adolescents i reflexionen sobre temes com la diversitat sexual, l’anticoncepció i la prevenció de malalties de transmissió sexual. En la selecció prevalen els documents i recursos de producció catalana i accessibles en línia.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2022) Guia d’acompanyament i bon tracte a l’alumnat que verbalitza situacions de violències sexuals. Departament d’Educació i Departament d’Igualtat i Feminismes.

Aquesta guia té per objectiu orientar el personal docent sobre com detectar i abordar les violències sexuals en l’àmbit escolar. Amb aquesta finalitat, ofereix algunes eines per facilitar una primera acollida a l’alumne o alumna que es trobi en aquesta situació i dona algunes pautes sobre com actuar, de la forma menys revictimitzant possible, davant d’una revelació per part d’un alumne o alumna.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2017) Eines per a la prevenció de les violències masclistes amb joves des de l’àmbit local. Una experiència de treball multidisciplinar a la comarca del Maresme.

Aquest dossier presenta el procés de treball portat a terme durant l’any 2016 a la comarca del Maresme per un equip de professionals que han desenvolupat les competències tècniques, bàsiques i transversals necessàries per promoure una tasca preventiva amb relació a l’abordatge de les violències masclistes amb joves. També presenta tota una sèrie de fitxes d’activitat.

Consultar

PERAZA, Cecília; CARRERAS, Anna (2011). Coeducar des de l'àmbit local: una aproximació al concepte de ciutats coeducadores. Diputació de Barcelona.

L'objectiu del document és oferir eines i recursos per poder fer front a les noves necessitats educatives de la ciutadania, partint de la base de la necessària igualtat entre sexes i la interacció entre les diferents maneres de fer i de viure al món. Es presenta l'abast actual del concepte 'coeducació' i la relació entre educació i gèneres, proposa orientacions metodològiques per al treball coeducatiu a nivell local i dona a conèixer què són les ciutats coeducadores.

Consultar

VV.AA. (2008). Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre. ICD i Generalitat de Catalunya.

Aquesta guia de coeducació està dirigida als centres educatius però la informació que conté resulta molt interessant per a qualsevol persona que tingui interès en l’àmbit educatiu. S’ha estructurat en set capítols que aborden l’estat de la qüestió i la importància de la coeducació, temes com el model educatiu, el llenguatge que s’utilitza, els tipus de relacions que s’afavoreixen, els continguts que s’ensenyen, com s’ensenya, metodologies, etc.

Consultar

XTEC. Coeducació, perspectiva de gènere: Recursos. Generalitat de Catalunya.

La pàgina de la XTEC ofereix tota una sèrie de recursos per a la coeducació amb perspectiva de gènere. Aquests es troben dividits en diferents àmbits: diversitat afectivosexual i de gènere, educació afectivosexual, llenguatges, orientació professional i acadèmica no sexista, perspectiva de gènere en els centres educatius, violència masclista. Es tracta d’un conjunt de materials de suport per a tothom que vulgui o necessita tractar el tema de la coeducació.

Consultar

I també et pot servir

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Deu punts per visibilitzar les dones en el llenguatge. Guia d’ús no sexista del llenguatge.

En aquest web, l’Ajuntament de Barcelona presenta molt esquemàticament els elements més importants a tenir en compte per a no fer un ús sexista del llenguatge. Seguidament, dona pas a una guia més extensa i en profunditat.

Consultar

GELAMBÍ TORRELL, Mònica (2016). Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l’àmbit municipal. Diputació de Barcelona.

Aquesta guia és una eina completa amb tota la informació necessària per entendre com s’introdueix la perspectiva de gènere a tots els àmbits de l’administració local. Parteix d’un marc legal i introductori de les polítiques transversals de gènere per, després, continuar amb diversos apartats on s’han recollit tota una sèrie d’experiències positives en àmbits com: educació; joventut; cultura i esports; serveis a les persones i cohesió social; treball i promoció econòmica; sanitat i salut públic; urbanisme, habitatge i mobilitat. De cada política s’explica per què es tracta d’una política amb perspectiva de gènere i que ha aportat incloure aquest enfocament.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2018). Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics.

La guia de la Generalitat de Catalunya és un recurs de suport per introduir la perspectiva de gènere en matèria de contractació pública. Els continguts de la guia van des del què s’entén per perspectiva de gènere, les clàusules d’igualtat, les obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries, com i en quina fase incloure clàusules d’igualtat i, finalment, el control del compliment d’aquestes clàusules.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Recursos digitals sobre llenguatge inclusiu i no sexista. Generalitat de Catalunya.

L’Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) té recollides en aquesta web una sèrie de guies relatives a com utilitzar el llenguatge de forma inclusiva i no sexista.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Cercador d'Expertes.

L’ICD ha creat un cercador a l’abast de tothom per trobar expertes amb diferents perfils en més de 90 professions i 190 camps d’expertesa. Aquest cercador visibilitza el talent femení i permet accedir a professionals de tot arreu i, també és un portal on es pot donar d’alta qualsevol dona interessada en compartir els seus coneixements.

Consultar

Espanya i àmbit internacional

DIPUTACIÓN DE GRANADA (2014): ​​​​​​​La mochila violeta. Guia de literatura infantil i juvenil no sexista i coeducativa.

En aquesta guia s'hi referencien una sel·lecció de contes i relats infantils i juvenils que plantegen formes més igualitàries de construir l'imaginari individual i col·lectiu. Elaborada per la Delegación de Igualdad y Juventud de la Diputación de Granada.

Consultar

REY CAO, Ana; GONZÁLEZ PALOMARES, Alba (2017). El género en los ojos. Estrategias para educar con (y pese a) las fotografías de los materiales curriculares. Universidad de Vigo.

Aquest recurs pràctic és una eina complementària per treballar la coeducació en els materials visuals. Tracta les qüestions de gènere amb estratègies didàctiques que fan reflexionar sobre la cultura i diversitat corporal i com el sexe influeix en la concepció d’aquests conceptes. Les activitats que es proposen estan dirigides al professorat que han de tractar amb nens, nenes i joves de més de 10 anys, però alhora és un material útil general per agafar idees a l'hora de tractar d'introduir la perspectiva de gènere de forma dinàmica.

Consultar
Si tens altres referències que consideres que poden nodrir aquest llistat, ens pots escriure i treballarem en la millora a con.icps@diba.cat. Moltes gràcies per utilitzar aquesta Eina, i esperem que t’hagi estat d’utilitat!
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance