Gerència, hisenda, RRHH i serveis jurídics

Incorporant perspectiva de gènere a la tasca pública local

Legislació vigent

Comencem amb un petit recordatori del mandat legislatiu:

La llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (LIEDH), en el seu article 10 estableix que les administracions públiques han de procurar incloure clàusules socials en les bases de la contractació amb la finalitat de promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en el mercat laboral.

L’article 11 de la LIEDH estableix que les bases reguladores de subvencions, beques i qualsevol altre tipus d’ajut públic que convoquin les administracions públiques de Catalunya han de tendir a incloure la valoració del millor mitjà per a aconseguir la incorporació de la perspectiva de gènere.

L’article 12 de la LIEDH estableix que les administracions públiques s’han d’atenir al principi de representació paritària de dones i homes en els nomenaments i les designacions per la composició de tot tipus d’òrgans col·legiats. Al mateix temps que permet, en el seu segon paràgraf, que aquesta representació paritària no sigui necessària en el òrgans constituïts per a la promoció dels drets i interessos d’un dels dos sexes.

L’article 15 i 6.f) de la LIEDH estableix l’obligació per tots els Ajuntaments, amb independència de la seva grandària, de tenir un pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal que hi presta serveis, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en l’acord de condicions de treball, amb l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la promoció professional i a la resta de les condicions de treball.

Els apartats d) i f) de l’article 6 de la LIED estableixen que els Ajuntaments hauran de crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en llurs actuacions polítiques; i establir les condicions de formació i capacitació del personal a llur servei.

L’article 6.g) i l’article 13.c) proposa als Ajuntaments que realitzin Plans de polítiques d’igualtat de gènere. Plans que recolliran les polítiques públiques en matèria d'igualtat de dones i homes que l’Ajuntament realitza i que hauran de comptar, durant la seva elaboració, amb la participació dels agents socials i econòmics implicats i de les entitats, associacions i col·lectius de defensa dels drets de les dones de l'àmbit territorial corresponent (article 14.4).

Qüestionaris

Aquestes són les eines que proposem per a la teva àrea d'actuació política local.
Esperem que t’ajudin en la tasca de posar-hi perspectiva de gènere!

Qüestionari Àrea de Gerència, Hisenda, RRHH i Serveis jurídics

Es tracta d’un llistat de preguntes que busquen ajudar-te a introduir la perspectiva de gènere en la teva pròpia acció política. Es pretén ajudar a pensar sobre el propi camp d'acció política, plantejant preguntes que permeten identificar aspectes importants per aconseguir una societat més igualitària.

Qüestionari Àrea de Gerència, Hisenda, RRHH i Serveis jurídics

29 preguntes

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

Es tracta d’una petita autodiagnosi que serveix per ajudar a valorar fins a quin punt la teva Àrea participa de l’estratègia municipal per a transversalitzar la perspectiva de gènere, que habitualment lidera Igualtat. El que es pretén és la corresponsabilitat.

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

15 preguntes
Recursos

Recursos

Recursos, guies o bibliografia que pot ajudar a transversalitzar la mirada de gènere en la teva àrea d'acció municipal

Catalunya

AJUNTAMENT DE BARCELONA (2020). Avaluació d’impacte de gènere de política econòmica: pressupostos i fiscalitat. Quaderns metodològics feministes #3. Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps.

El quadern presenta la metodologia d’avaluació de l’impacte de gènere dels pressupostos i la fiscalitat. I per fer-ho, dona a conèixer la metodologia utilitzada per l’Ajuntament de Barcelona,  facilita orientacions i eines pràctiques per millorar l’avaluació d’impacte de gènere en aquestes polítiques i aporta eines analítiques.

Consultar

COOPERATIVA EKONA. (2016). Informe de impacto de género de los tributos y de los precios públicos del Ayuntamiento de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

Aquest document és un exemple molt complet que recull l’anàlisi de l’impacte de gènere en la política fiscal de l’Ajuntament de Barcelona. Serveix com a recurs d’estudi per entendre millor la importància d’incorporar la perspectiva de gènere. Hi ha una part introductòria on s’expliquen els tributs i preus públics i també hi ha altres apartats, com ara: metodologia d’anàlisi, anàlisi d’alguns tributs i preus públics, observacions a l’hora d’introduir la perspectiva de gènere, model de guia pràctica per avaluar les ordenances fiscals i els acords de preus públics.

Consultar

DE LA FUENTE VÁZQUEZ, Maria i ORTIZ i CASTELLVÍ, Laia (coord.) (2006): Els pressupostos amb perspectiva de gènere, repte per als governs locals. Institut de Ciències Polítiques i Socials.

En aquesta publicació es presenta el marc teòric que hi ha darrera dels pressupostos amb perspectiva de gènere, per passar, en un segon moment, a presentar diferents experiències i metodologies que s’han utilitzat en l’àmbit local.

Consultar

FERRER I MINGUET, Laia (2008). La perspectiva de gènere als pressupostos públics. Generalitat de Catalunya.

El document serveix per entendre millor el tema dels pressupostos amb perspectiva de gènere. Aquest recurs explica l’anàlisi pressupostària des de la perspectiva de gènere, els instruments i les diverses metodologies que es poden fer servir i, també, té un apartat on es descriuen dotze experiències de pressupostos amb perspectiva de gènere d’arreu del món.

Consultar

FRESNILLO i SALLÁN, Iolanda (2021). Contractació pública municipal amb perspectiva de gènere. Potencialitats i límits de les clàusules socials, clàusules d'igualtat i altres eines. Diputació de Barcelona.

Aquesta investigació aprofundeix en els procediments i les pràctiques de la contractació pública amb l’objectiu de proporcionar una eina de consulta per introduir la perspectiva de gènere la contractació pública. Es tracta, doncs, d’un estudi extens que convida a reflexionar sobre els tipus de contractació, també analitza exemples pràctics d’alguns municipis de Barcelona i mostra bones pràctiques per una contractació amb perspectiva de gènere.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2018). Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics.

La guia de la Generalitat de Catalunya és un recurs de suport per introduir la perspectiva de gènere en matèria de contractació pública, per tant, està dirigida a totes les persones que hagin de treballar en aquest camp d’actuació. Els continguts de la guia tracten què s’entén per perspectiva de gènere, les clàusules d’igualtat, les obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries, com i en quina fase incloure clàusules d’igualtat i, finalment, el control del compliment d’aquestes clàusules. La guia està actualitzada el 2022.

Consultar

ICD (2007). Guia per al disseny i per a la implantació d’un pla d’igualtat d’oportunitats als ajuntaments

En aquesta guia s’expliquen els avantatges de l’equitat per a un ajuntament i el procés de disseny i d’implantació d’un pla d’igualtat d’oportunitats en un ajuntament.

Consultar

JUBETO RUIZ, Yolanda y GIL JUNQUERO, Monica (2021). “Presupuestos públicos feministas: un reto para todas las administraciones, incluidas las locales”. A Maria Freixanet (Coord.)  Mirar enrere per mirar endavant. Eines municipals per a una política públic

Es tracta d’una reflexió teòrica molt clara al voltant de les experiències pràctiques que s’han realitzat a Espanya de pressupostos amb sensibilitat de gènere. És un bon recurs per entendre què són els pressupostos sensibles al gènere.

Consultar

RODRÍGUEZ PLANAS, Núria. Protocol d’anàlisi de la despesa pública des de la perspectiva de gènere. Generalitat de Catalunya.

Aquest manual recull els requisits bàsics que cal seguir si es vol fer un anàlisi de les despeses públiques amb perspectiva de gènere. Està adreçat a tothom amb interès en el tema i que participi directa o indirectament en projectes, programes o subprogrames públics així com en l’elaboració i execució del pressupost. S’analitzen els pressupostos públics, la despesa pública des de la perspectiva de gènere, hi ha una proposta metodològica per a l’anàlisi de la despesa pública, i una selecció d’indicadors per al seguiment i avaluació de l’impacte de gènere, entre altres continguts.

Consultar

REGLAMENTS *Apartat específic sobre Reglaments municipals d’igualtat de gènere

AJUNTAMENT DE GIRONA (2016) Reglament municipal de polítiques d’igualtat de gènere.

Aquest reglament regula els instruments municipals per aconseguir la igualtat de gènere, els mecanismes per a garantir el dret a la igualtat efectiva a l’administració municipal, els canvis en la denominació d’òrgans municipals i en la normativa municipal.

Consultar

AJUNTAMENT DE TERRASSA (2018) El Reglament municipal per a la igualtat de gèneres.

Aquest reglament  és fruit de la revisió que van realitzar conjuntament el Servei de Polítiques de Gènere i el Servei LGTBI+ durant l'any 2018. El reglament té per objecte la integració dins l’àmbit normatiu municipal de la igualtat i la no discriminació de gènere, establint a aquests efectes els principis d’actuació que regiran l’actuació dels òrgans de govern i dels òrgans de gestió de l’Ajuntament. Així com les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gèneres en les polítiques i les actuacions municipals que es contemplen en el seu àmbit d’aplicació.

Consultar

AJUNTAMENT DE BARCELONA (2019) Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest reglament té per objecte l’establiment d’un règim jurídic que integri la igualtat de gènere a nivell municipal, en el marc de les normes internacional, europea, estatal i de Catalunya; estableix els principis que han de regir l’actuació dels òrgans de govern i gestió de l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’igualtat de gènere, així com els serveis municipals que s’han d’oferir en l’àmbit de les seves competències, i totes les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions municipals que es contemplen en el seu àmbit d’aplicació.

Consultar

AJUNTAMENT D’ARGENTONA (2020). Reglament de les polítiques municipals d’igualtat i LGTBI de l’Ajuntament d’Argentona.

El present reglament té per objecte la integració dins l’àmbit normatiu municipal de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i la transversalitat de gènere, i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere establint a aquests efectes els principis d’actuació que regiran l’actuació dels òrgans de govern i dels òrgans de gestió de l Ajuntament d’Argentona, així com les mesures que han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions municipals que es contemplen en el seu àmbit d’aplicació.

Consultar

AJUNTAMENT DE MATARÓ (2021) Reglament de polítiques de gènere interseccionals de l’Ajuntament de Mataró.

El present Reglament té per objecte l’establiment d’un règim jurídic que integri la igualtat de gènere a nivell municipal, en el marc de les normes internacionals, europees, estatals i de Catalunya. Aquest Reglament estableix els principis que han de regir l’actuació dels òrgans de govern i gestió de l’Ajuntament de Mataró en matèria d’igualtat de gènere i LGTBI, així com els serveis municipals que s’han d’oferir en l’àmbit de les seves competències, i totes les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions municipals que es contemplen en el seu àmbit d’aplicació.

Consultar

AJUNTAMENT DE SABADELL (2022) Reglament per a la igualtat de gènere i la defensa i promoció dels drets de les persones LGTBI a l’Ajuntament de Sabadell.

El present Reglament té per objecte la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes i la promoció i defensa dels drets de les persones LGTBI, així com l’eliminació de totes les formes de discriminació per raó de gènere, orientació sexual o identitat de gènere, a través de l’establiment d’un règim jurídic municipal, en el marc de les normes internacionals, europees, estatals i catalanes. Aquest reglament estableix els principis que han de regir l’actuació de l’Ajuntament de Sabadell i de les persones que el representen; l’organització i els serveis municipals i els mecanismes bàsics que l’Ajuntament de Sabadell ha d’adoptar.

Consultar

Espanya i àmbit internacional

EKAMUNDE (2013). Cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres en contratos, subvenciones y convenios públicos. Ekamunde.

La guia d’Ekamunde aporta tota una sèrie d’informació en matèria de contractació, convenis i subvencions amb perspectiva de gènere. Es tracta d’un material teòric-pràctic extens i dividit en diferents capítols que agrupen temes com la igualtat de drets i desigualtat de fet, obstacles i solucions, les clàusules d’igualtat com a mitjà per fomentar polítiques d’igualtat i, exemples de polítiques públiques que impulsen aquest tipus de clàusules més igualitàries.

Consultar

FUNDACIÓN AUCAVI (2018). Protocolo de actuación en el proceso de selección de personal con perspectiva de género.

Aquesta guia ofereix una sèrie de pautes i recomanacions per fer una selecció de personal més igualitària. És un recurs breu, dirigit a tot el personal que treballa en la selecció i contractació de persones tant del sector públic com privat. Tracta temes com la comunicació de l’oferta laboral, la redacció de l’oferta, la difusió externa de l’oferta, les proves de selecció, la fase d’incorporació i signatura del contracte, entre d’altres temes.

Consultar

LESMES ZABALEGUI, Santiago (2019). Guía para la incorporación de la perspectiva de género en los contratos públicos, las subvenciones públicas, los convenios y  los conciertos sociales. Ekamunde.

Aquesta guia per incorporar la perspectiva de gènere ofereix un document complet que treballa les clàusules d’igualtat i temes com la solvència tècnica, els criteris d’adjudicació, el compliment i la verificació de les clàusules, els requisits per a la condició de beneficiària o beneficiari, obligacions, etc. És un document extens i adreçat al personal que treballa en aquests temes i, també inclou recomanacions i exemples de bones pràctiques.

Consultar

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (2014). Procesos de selección con perspectiva de género en la empresa. Boletín Igualdad en la Empresa.

En aquest número del Boletín Igualdad en la Empresa es recull informació, recomanacions i exemples sobre els processos de selecció amb perspectiva de gènere. Es dona informació d’algunes pautes per a l’equitat de gènere en el disseny del procés de selecció, pautes en la fase prèvia i operativa i, també es tracta la fase d’incorporació de personal. A més a més, té un apartat dedicat a les empreses de treball temporal (ETT) i agències de col·locació.

Consultar

ONU MUJERES (2021). Covid-19 y política fiscal: presupuestos con enfoque de género en las medidas de apoyo y recuperación.

L’ONU va publicar aquest document per incidir en la importància de les polítiques públiques amb perspectiva de gènere i en com, arran de la covid-19, la política fiscal és una eina cabdal per a la recuperació socioeconòmica. La lectura, adreçada a qualsevol persona interessada en el tema, ofereix informació de com els governs han fet front a la pandèmia de la covid-19, les tendències actuals i com es fa necessària una avaluació de les necessitats en matèria d’igualtat de gènere, per tal de aprofitar l’impacte de la política pressupostària per a una reactivació econòmica amb perspectiva de gènere.

Consultar

VV.AA. (2017). Pautas para la integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. OSALAN – Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

Aquesta publicació ha seleccionat diverses pautes en matèria de prevenció de riscos laborals, integrant la perspectiva de gènere. El seu contingut tracta diferents temes: conceptes bàsics (igualtat d’oportunitats, accions positives, gènere, etc.), prevenció de riscos laborals, pla de prevenció amb perspectiva de gènere, disseny del sistema de prevenció, activitats del pla, avaluació de riscos, formació, vigilància de la salut, entre d’altres temes. Per tant, la guia està adreçada a totes les persones que estiguin implicades directa o indirectament en el camp de la prevenció de riscos laborals.

Consultar
Si tens altres referències que consideres que poden nodrir aquest llistat, ens pots escriure i treballarem en la millora a con.icps@diba.cat. Moltes gràcies per utilitzar aquesta Eina, i esperem que t’hagi estat d’utilitat!
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance