Cultura

Incorporant perspectiva de gènere a la tasca pública local

Legislació vigent

Comencem amb un petit recordatori del mandat legislatiu:

La Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (LIEDH) regula en el seu article 24 les manifestacions culturals i recull tot un seguit d’obligacions, que també afecten als ajuntaments. Aquestes són:

(1) Adoptar les mesures necessàries per a garantir el dret de les dones a la cultura i a ésser considerades agents culturals i per a visibilitzar la cultura que els és pròpia.
(2) Adoptar les mesures necessàries per a evitar tot tipus de discriminació per raó de sexe i promoure la igualtat efectiva en el terreny de la creació cultural i la participació de les dones en les activitats culturals, tenint en compte llurs realitats i aspiracions.
(3) Impulsar la recuperació de la memòria històrica de les dones amb la participació de les dones, i promoure polítiques culturals que en facin visibles les aportacions al patrimoni i a la cultura de Catalunya, i també la diversitat.
(4) Fomentar que en les manifestacions culturals de qualsevol mena no es reprodueixin estereotips ni prejudicis sexistes, i promoure la creació i la divulgació d’obres que presentin innovacions formals favorables a la superació de l’androcentrisme i del sexisme, al coneixement de la diversitat ètnica, cultural i funcional dels diferents col·lectius de dones, i a la visualització de les diferents orientacions sexuals o identitàries de les dones.
(5) Facilitar la promoció de manifestacions culturals de diferents procedències en què les dones siguin reconegudes i no menystingudes.
(6) Garantir que les produccions culturals públiques incorporin una visió no sexista i no androcèntrica, i potenciar que els centres de creació cultural afavoreixin la creació i la difusió de les obres culturals d’autoria femenina mitjançant les mesures de sensibilització, promoció i foment adequades.
(7) Respectar i garantir la representació equilibrada en els diferents òrgans consultius, científics, jurats i de decisió existents en l’organigrama artístic i cultural.
(8) Promoure i vetllar per la presència de creadores catalanes en la programació cultural pública a les exhibicions locals, nacionals, estatals i internacionals, i també la representació paritària de dones i homes en les candidatures dels honors i distincions que convoquin.
(9) Prohibir l'organització i la realització d’activitats culturals en espais públics on no es permeti la participació de les dones o se n’obstaculitzi la participació en igualtat de condicions amb els homes.

Qüestionaris

Aquestes són les eines que proposem per a la teva àrea d'actuació política local.
Esperem que t’ajudin en la tasca de posar-hi perspectiva de gènere!

Qüestionari Àrea de Cultura

Es tracta d’un llistat de preguntes que busquen ajudar-te a introduir la perspectiva de gènere en la teva pròpia acció política. Es pretén ajudar a pensar sobre el propi camp d'acció política, plantejant preguntes que permeten identificar aspectes importants per aconseguir una societat més igualitària.

Qüestionari Àrea de Cultura

26 preguntes

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

Es tracta d’una petita autodiagnosi que serveix per ajudar a valorar fins a quin punt la teva Àrea participa de l’estratègia municipal per a transversalitzar la perspectiva de gènere, que habitualment lidera Igualtat. El que es pretén és la corresponsabilitat.

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

15 preguntes
Recursos

Recursos

Recursos, guies o bibliografia que pot ajudar a transversalitzar la mirada de gènere en la teva àrea d'acció municipal

Catalunya

AJUNTAMENT DE BARCELONA (2019). Compta amb nosaltres!: bones pràctiques per a una programació cultural paritària. Quaderns metodològics feministes #2

Aquesta publicació s’ha creat per incentivar una programació cultural paritària. Es proposa com una eina pràctica, de sensibilització, de recomanacions i de suport per a l’elaboració de propostes culturals amb perspectiva de gènere. Està dirigida a tot el personal de la gestió cultural pública i qualsevol persona que participi en l’àmbit de la creació artística.

Consultar

AJUNTAMENT DE BARCELONA (2020). Premis, distincions i gènere: bones pràctiques. Quaderns metodològics feministes #4

El lliurament de premis i distincions és un àmbit on també s’ha d’introduir la perspectiva de gènere, fent ús del criteris de gènere en els processos de regulació, convocatòria, difusió, valoració, deliberació i entrega de reconeixements. Aquest recurs ofereix informació necessària per poder aconseguir-ho i està adreçada a les persones que participin en aquests processos o tinguin interès en el tema.

Consultar

ALEXANIAN, Amanda; TEJÓN, Carolina (2016). Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere al treball del Centre Cívic Sagrada Família. Centre Cívic Sagrada Família

En aquest document s’explica un cas concret de com introduir la perspectiva de gènere en un Centre Cívic a la ciutat de Barcelona. Hi ha una part introductòria amb diferents temes a tractar juntament amb informació addicional i recursos per continuar ampliant informació. Es tracta d’un exemple real de com es va fer un treball intern d’introducció amb la formació i sensibilització en igualtat i, després, amb la identificació d’estratègies concretes per promoure la igualtat de gènere.

Consultar

MACAYA-ANDRÉS, Laura i SALIENTE ANDRÉS, Anna (2018). Protocol “No callem” contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn privat. Barcelona: Ajuntament de Barcelona

És el protocol que ha dissenyat l’Ajuntament de Barcelona per treballar amb els espais privats d’oci nocturn la prevenció i actuació davant d’agressions sexuals.

Consultar

OBSERVATORI CULTURAL DE GÈNERE. Diversos estudis

L’observatori ha publicat diversos estudis sobre la cultura des de la perspectiva de gènere. Es pot considerar una bona font d’informació per obtenir dades i aprendre a identificar diferències i desigualtats de gènere en els diferents àmbits del món de la cultura, del cinema als museus, etc.

Consultar

PRADO SOTO, Nieves i PINEDA LORENZO, Montserrat (2018). Guia per a l’elaboració de protocols davant les violències sexuals en espais públics d’oci. Barcelona: Diputació de Barcelona

Aquesta guia presenta una eina per combatre les violències que tenen lloc més enllà de l’esfera privada, especialment en contextos d’oci i festius. Es vol donar resposta a les necessitats dels ens locals de tenir un manual teòric i pràctic per articular protocols institucionals de base comunitària que donin resposta a les violències sexuals que es produeixen als espais públics d’oci dels seus municipis.

Consultar

I també et pot servir

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Deu punts per visibilitzar les dones en el llenguatge. Guia d’ús no sexista del llenguatge

En aquest web, l’Ajuntament de Barcelona presenta molt esquemàticament els elements més importants a tenir en compte per a no fer un ús sexista del llenguatge. Seguidament, dona pas a una guia més extensa i en profunditat.

Consultar

GELAMBÍ TORRELL, Mònica (2016). Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l’àmbit municipal. Diputació de Barcelona

Aquesta guia és una eina completa amb tota la informació necessària per entendre com s’introdueix la perspectiva de gènere a tots els àmbits de l’administració local. Parteix d’un marc legal i introductori de les polítiques transversals de gènere per, després, continuar amb diversos apartats on s’han recollit tota una sèrie d’experiències positives en àmbits com: educació; joventut; cultura i esports; serveis a les persones i cohesió social; treball i promoció econòmica; sanitat i salut públic; urbanisme, habitatge i mobilitat. De cada política s’explica per què es tracta d’una política amb perspectiva de gènere i que ha aportat incloure aquest enfocament.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2018). Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics

La guia de la Generalitat de Catalunya és un recurs de suport per introduir la perspectiva de gènere en matèria de contractació pública, per tant, està dirigida a totes les persones que hagin de treballar en aquest camp d’actuació. Els continguts de la guia van des del què s’entén per perspectiva de gènere, les clàusules d’igualtat, les obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries, com i en quina fase incloure clàusules d’igualtat i, finalment, el control del compliment d’aquestes clàusules.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Recursos digitals sobre llenguatge inclusiu i no sexista. Generalitat de Catalunya

L’Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) té recollides en aquesta web una sèrie de guies relatives a com utilitzar el llenguatge de forma inclusiva i no sexista.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Cercador d'Expertes

L’ICD ha creat un cercador a l’abast de tothom per trobar expertes amb diferents perfils en més de 90 professions i 190 camps d’expertesa. Aquest cercador visibilitza el talent femení i permet accedir a professionals de tot arreu i, també és un portal on es pot donar d’alta qualsevol dona interessada en compartir els seus coneixements.

Consultar

Espanya i àmbit Internacional

CLASICAS Y MODERNAS. Observatori nacional per a la igualtat de gènere en la cultura. Estudis i informes.

A la pàgina web de l’observatori trobareu estudis i informes de les associacions de l’Observatori d’igualtat de gènere en l’àmbit de la cultura. Els darrers publicats són:

  • ¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica? Temporada 2018-2019
  •  2a. Edición ¿Dónde están las mujeres en las artes escénicas?
  • ¿Dónde están las mujeres en el ensayo? 2019
  • Informa CIMA 2018. La representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico.

Consultar
Si tens altres referències que consideres que poden nodrir aquest llistat, ens pots escriure i treballarem en la millora a con.icps@diba.cat. Moltes gràcies per utilitzar aquesta Eina, i esperem que t’hagi estat d’utilitat!
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance