Seguretat

Incorporant perspectiva de gènere a la tasca pública local

Legislació vigent

Comencem amb un petit recordatori del mandat legislatiu:

La Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (LIEDH) es centra en el tema de la seguretat en l’article 55 i estableix que els ajuntaments han de tenir en compte:

(1) La diferent percepció de la seguretat de dones i homes i incloure la perspectiva de gènere en les enquestes de victimització, en l'anàlisi de la realitat de la seguretat a Catalunya, en les diagnosis de seguretat dels espais públics, i també en la definició de les polítiques i en l'adopció de mesures de prevenció i de protecció relacionades amb l'autonomia personal i l'ús dels espais, tant públics com privats. (2) Establir les mesures necessàries per a erradicar la violència masclista a nivell comunitari. I (3) promoure el treball amb els homes perquè no exerceixin cap tipus de violència masclista.

Per altra banda, la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, que regula tots els cossos de policia que depenen dels municipis de Catalunya, estableix en la seva Disposició addicional Vuitena que les convocatòries per a accedir a les diferents categories de policies locals i vigilants aprovades a partir de l'1 de gener de 2020 han de determinar el nombre de places que han d'ésser proveïdes per dones per a complir l'objectiu d'equilibrar la presència de dones i homes en les plantilles respectives. El nombre de places reservat per a dones ha d'ésser proporcional als objectius perseguits, i no pot ésser superior al 40% de les places convocades ni inferior al percentatge que sigui establert pel pla d'igualtat de cada ajuntament. Com a regla general, fins que els ajuntaments no elaborin aquests plans d'igualtat, el percentatge mínim no pot ésser inferior al 25% de les places convocades, sempre que se'n convoquin més de tres.

Qüestionaris

Aquestes són les eines que proposem per a la teva àrea d'actuació política local.
Esperem que t’ajudin en la tasca de posar-hi perspectiva de gènere!

Qüestionari Àrea de Seguretat i Policia Local

Es tracta d’un llistat de preguntes que busquen ajudar-te a introduir la perspectiva de gènere en la teva pròpia acció política. Es pretén ajudar a pensar sobre el propi camp d'acció política, plantejant preguntes que permeten identificar aspectes importants per aconseguir una societat més igualitària.

Qüestionari Àrea de Seguretat i Policia Local

24 preguntes

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

Es tracta d’una petita autodiagnosi que serveix per ajudar a valorar fins a quin punt la teva Àrea participa de l’estratègia municipal per a transversalitzar la perspectiva de gènere, que habitualment lidera Igualtat. El que es pretén és la corresponsabilitat.

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

15 preguntes
Recursos

Recursos

Recursos, guies o bibliografia que pot ajudar a transversalitzar la mirada de gènere en la teva àrea d'acció municipal

Catalunya

COL·LECTIU PUNT 6 (2011) “Construyendo entornos seguros desde la perspectiva de género”. Informes Col·leccions CiP número 5. Barcelona: ICPS

En aquest text es presenten els fonaments teòrics del disseny de l’espai i de la seguretat des de la perspectiva de gènere.

Consultar

COL·LECTIU PUNT 6 (2017). Entorns habitables. Auditoria de seguretat urbana amb perspectiva de gènere en l’habitatge i l’entorn

L’Auditoria de seguretat urbana amb perspectiva de gènere en l’habitatge i l’entorn és una eina de diagnòstic urbà que analitza la seguretat de les persones. Es base en una anàlisi integral dels aspectes socials, físics i funcionals que condicionen la percepció de seguretat en l’espai aplicant una perspectiva de gènere interseccional. En aquesta guia podeu trobar un marc teòric sobre seguretat i habitatge amb perspectiva de gènere, un conjunt d’eines participatives per a poder diagnosticar les percepcions de seguretat en un context donat, i un apartat d’estratègies i actuacions concretes a desenvolupar per a intervenir en el territori i millorar la percepció de seguretat.

Consultar

FREIXANET MATEO, Maria (Coord.) (2011). Ciutats i persones. "NO SURTIS SOLA" Espais públics segurs amb perspectiva de gènere. ICPS

La publicació exposa la relació entre la seguretat pública i el gènere, s’hi mostren dades sobre la situació de la violència contra les dones a Catalunya, proposa una metodologia per a la detecció de problemes de seguretat des de la perspectiva de gènere i es relaten les aportacions del moviment feminista al disseny de l’espai públic segur. Per altra banda, el volum presenta un eina de combat de la inseguretat, abordant una de les seves branques: el disseny de l’espai públic. El llibre presenta bones pràctiques municipals pel que fa a un disseny de l’espai públic amb perspectiva de gènere, per a després presentar recomanacions per a que homes i dones gaudeixin els espais compartits des de la llibertat i la seguretat.

Consultar

NAREDO, Maria; PRAXÁGORA COOPERATIVA (2010). Guia per a l’elaboració de diagnòstics de seguretat amb visió de gènere a l’àmbit rural i urbà. Generalitat de Catalunya

Aquesta guia convida a incorporar la perspectiva de gènere com a punt de partida per garantir una gestió de la seguretat adequada a les demandes i necessitats reals d’una ciutadania diversa. L’objectiu principal de la guia és proporcionar consells i eines perquè les administracions públiques assumeixin aquest repte amb la preparació necessària. Està dirigida principalment al personal tècnic i polític de les corporacions municipals, pel fet que són les administracions més properes a la població i tenen un paper fonamental en la garantia dels drets de la ciutadania. Tanmateix, també pretén aportar enfocaments i metodologies d’utilitat per a altres administracions i institucions.

Consultar

OBSERVATORI NOCTÀMBUL@S (Fundació Salut i Comunitat), (2020). Guia d'actuació davant les violències sexuals per a locals i altres espais d'oci nocturn en el context del consum d'alcohol i altres drogues

Els assetjaments, abusos i agressions sexuals, que es donen principalment vers les dones a causa de les desigualtats de gènere, són fenòmens estructurals que tenen lloc a tots els espais de la vida Aquest material pretén donar resposta a aquesta necessitat i ser una eina que permeti, a partir de conceptualitzacions i apunts teòrics i pràctics, pensar i analitzar millor les dinàmiques de les violències i, sobretot, facilitar estratègies i recomanacions sobre com prevenir-les i abordar-les des dels espais d’oci nocturn.

Consultar

I també et pot servir

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Deu punts per visibilitzar les dones en el llenguatge. Guia d’ús no sexista del llenguatge

En aquest web, l’Ajuntament de Barcelona presenta molt esquemàticament els elements més importants a tenir en compte per a no fer un ús sexista del llenguatge. Seguidament, dona pas a una guia més extensa i en profunditat.

Consultar

GELAMBÍ TORRELL, Mònica (2016). Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l’àmbit municipal. Diputació de Barcelona

Aquesta guia és una eina completa amb tota la informació necessària per entendre com s’introdueix la perspectiva de gènere a tots els àmbits de l’administració local. Parteix d’un marc legal i introductori de les polítiques transversals de gènere per, després, continuar amb diversos apartats on s’han recollit tota una sèrie d’experiències positives en àmbits com: educació; joventut; cultura i esports; serveis a les persones i cohesió social; treball i promoció econòmica; sanitat i salut públic; urbanisme, habitatge i mobilitat. De cada política s’explica per què es tracta d’una política amb perspectiva de gènere i que ha aportat incloure aquest enfocament.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2018). Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics

La guia de la Generalitat de Catalunya és un recurs de suport per introduir la perspectiva de gènere en matèria de contractació pública, per tant, està dirigida a totes les persones que hagin de treballar en aquest camp d’actuació. Els continguts de la guia van des del què s’entén per perspectiva de gènere, les clàusules d’igualtat, les obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries, com i en quina fase incloure clàusules d’igualtat i, finalment, el control del compliment d’aquestes clàusules.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Recursos digitals sobre llenguatge inclusiu i no sexista. Generalitat de Catalunya.

L’Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) té recollides en aquesta web una sèrie de guies relatives a com utilitzar el llenguatge de forma inclusiva i no sexista.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Cercador d'Expertes

L’ICD ha creat un cercador a l’abast de tothom per trobar expertes amb diferents perfils en més de 90 professions i 190 camps d’expertesa. Aquest cercador visibilitza el talent femení i permet accedir a professionals de tot arreu i, també és un portal on es pot donar d’alta qualsevol dona interessada en compartir els seus coneixements.

Consultar
Si tens altres referències que consideres que poden nodrir aquest llistat, ens pots escriure i treballarem en la millora a con.icps@diba.cat. Moltes gràcies per utilitzar aquesta Eina, i esperem que t’hagi estat d’utilitat!
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance