Salut

Incorporant perspectiva de gènere a la tasca pública local

Legislació vigent

Comencem amb un petit recordatori del mandat legislatiu:

Una ciutat saludable és aquella que dona una alta prioritat a la salut en totes les seves actuacions. És la que contínuament crea i millora els entorns físics i socials, i amplia els recursos comunitaris que permeten a les persones unir-se per realitzar totes les funcions de la vida i desenvolupar-les al màxim.

La Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (LIEDH) en l’article 48 remarca la importància d’incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de salut, el que vol dir, per començar; prevenir i tractar les malalties que afecten especialment les dones; prevenir i tractar les malalties que tenen un impacte diferencial en les dones i garantir una detecció precoç de les situacions de violència masclista com a fenomen que afecta en gran mesura la salut de les dones.

Així, per exemple, es demana que es preguin les mesures adequades per a prevenir i detectar la mutilació genital femenina, i informar les dones afectades, incloses les menors d’edat, sobre la possibilitat, si s'escau, de revertir o mitigar, per mitjà de mecanismes sanitaris d’intervenció quirúrgica, els efectes de la mutilació practicada.

També s’especifica que els instruments de planificació sanitària i els plans d’acció comunitària han d’incorporar la perspectiva de gènere en totes les seves fases, i també que es fomenti la participació dels diferents col·lectius de defensa dels drets de les dones; i al mateix temps, que es garanteixi la proporció d’informació destinada a les dones amb relació a la salut, acompanyant-les en les diferents etapes de les seves vides.

Finalment, des d’una perspectiva feminista caldria enfocar la salut, també, repassant-ne totes les seves dimensions; posant atenció des d’elements d’entorn com ara les condicions ambientals i ecològiques en les que vivim - com ara el fet de tenir o no zones verdes i naturalitzades al municipi, o el nivell de contaminació -, i fins a elements individuals com ara quina pràctica quotidiana tenim en relació al caminar, a l’esport, o al menjar saludable; per a veure quina acció municipal pots desenvolupar al seu favor, i quina diferència i desigualtat de gènere necessites atendre.

Qüestionaris

Aquestes són les eines que proposem per a la teva àrea d'actuació política local.
Esperem que t’ajudin en la tasca de posar-hi perspectiva de gènere!

Qüestionari Àrea de Salut

Es tracta d’un llistat de preguntes que busquen ajudar-te a introduir la perspectiva de gènere en la teva pròpia acció política. Es pretén ajudar a pensar sobre el propi camp d'acció política, plantejant preguntes que permeten identificar aspectes importants per aconseguir una societat més igualitària.

Qüestionari Àrea de Salut

31 preguntes

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

Es tracta d’una petita autodiagnosi que serveix per ajudar a valorar fins a quin punt la teva Àrea participa de l’estratègia municipal per a transversalitzar la perspectiva de gènere, que habitualment lidera Igualtat. El que es pretén és la corresponsabilitat.

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

15 preguntes
Recursos

Recursos

Recursos, guies o bibliografia que pot ajudar a transversalitzar la mirada de gènere en la teva àrea d'acció municipal

Catalunya

ALTELL ALBAJES, Gemma; MARTÍ BALLARDA, Mercè (2021). Guia pràctica per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la prevenció i l'abordatge de les addiccions. Diputació de Barcelona

Aquesta guia és un instrument tècnic elaborat des del convenciment que la incorporació efectiva del gènere en el camp de la prevenció i el tractament de les addiccions és fonamental i necessària, integrant la violència de gènere com un element afegit en l’abordatge de les addiccions. Es volen oferir recursos teòrics i tècnics als responsables tècnics municipals.

Consultar

CARME VALLS-LLOBET: Desigualdades de género en salud pública. CAPS

Aquest article aporta informació sobre el biaix de gènere en la medicina, així com sobre les conseqüències de la pervivència d’aquest biaix. També sobre la situació de la investigació sobre la salut de les dones, apuntant als reptes que hi tenim.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2021). Guia per introduir la perspectiva de gènere en la planificació en salut

La guia pretén ser una eina d’utilitat per facilitar la incorporació de la transversalització de gènere en l’àmbit de la planificació sanitària. La Guia reconeix l’existència de desigualtats socials i l’efecte diferencial sobre el benestar i la qualitat de vida de dones i homes de les polítiques en salut, i proposa la incorporació de l’enfocament de gènere des del procés mateix de planificació com una estratègia necessària, tot i que no suficient, per reduir les diferències socials i la bretxa d’efectivitat de les polítiques en salut entre homes i dones. Aquesta quarta versió incorpora una eina de verificació en format Excel amb les qüestions clau sobre perspectiva de gènere i altres eixos de desigualtat perquè realment aquesta Guia esdevingui un instrument útil que permeti introduir amb facilitat i efectivitat la perspectiva de gènere i la interseccionalitat en la planificació en salut.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2020). Diferències i desigualtats en la salut dels homes i les dones

Aquesta infografia explica les diferències i desigualtats en la salut de les dones i la dels homes a partir de diversos indicadors, com ara l'esperança de vida, les causes de mort, l'estat de salut o el consum d'alcohol i tabac.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. Recomanacions per a un ús no sexista de la llengua en l’àmbit de la salut

En aquest material de l’ICS i la Generalitat hi podeu trobar recomanacions d’ús del llenguatge no sexista pensat específicament per a l’àmbit de la salut.

Consultar

I també et pot servir

GELAMBÍ TORRELL, Mònica (2016). Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l’àmbit municipal. Diputació de Barcelona

Aquesta guia és una eina completa amb tota la informació necessària per entendre com s’introdueix la perspectiva de gènere a tots els àmbits de l’administració local. Parteix d’un marc legal i introductori de les polítiques transversals de gènere per, després, continuar amb diversos apartats on s’han recollit tota una sèrie d’experiències positives en àmbits com: educació; joventut; cultura i esports; serveis a les persones i cohesió social; treball i promoció econòmica; sanitat i salut públic; urbanisme, habitatge i mobilitat.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2018). Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics

La guia de la Generalitat de Catalunya és un recurs de suport per introduir la perspectiva de gènere en matèria de contractació pública, per tant, està dirigida a totes les persones que hagin de treballar en aquest camp d’actuació. Els continguts de la guia van des del què s’entén per perspectiva de gènere, les clàusules d’igualtat, les obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries, com i en quina fase incloure clàusules d’igualtat i, finalment, el control del compliment d’aquestes clàusules.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Recursos digitals sobre llenguatge inclusiu i no sexista. Generalitat de Catalunya

L’Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) té recollides en aquesta web una sèrie de guies relatives a com utilitzar el llenguatge de forma inclusiva i no sexista.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Cercador d'Expertes

L’ICD ha creat un cercador a l’abast de tothom per trobar expertes amb diferents perfils en més de 90 professions i 190 camps d’expertesa. Aquest cercador visibilitza el talent femení i permet accedir a professionals de tot arreu i, també és un portal on es pot donar d’alta qualsevol dona interessada en compartir els seus coneixements.

Consultar
Si tens altres referències que consideres que poden nodrir aquest llistat, ens pots escriure i treballarem en la millora a con.icps@diba.cat. Moltes gràcies per utilitzar aquesta Eina, i esperem que t’hagi estat d’utilitat!
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance