Esports

Incorporant perspectiva de gènere a la tasca pública local

Legislació vigent

Comencem amb un petit recordatori del mandat legislatiu:

L’article 30 de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (LIEDH) parla d’esport, i ens indica que les polítiques esportives han de:
(1) Garantir la igualtat efectiva de dones i homes per a practicar activitat física i esport, tant de lleure com de competició, a tots els nivells, inclosos els científics, tècnics, de control de les competicions, serveis mèdics i altres d’atenció a esportistes, de lideratge i de projecció i representació social.
(2) Fomentar la incorporació, la participació i la continuïtat de les dones en l’esport en totes les etapes de la vida, i incloure programes de conscienciació i foment de la presència de dones en els òrgans de decisió esportius i de dirigents esportives.
(3) Incorporar indicadors de perspectiva de gènere en els diferents àmbits de l’esport a Catalunya.
(4) Elaborar protocols i mecanismes de prevenció i actuació davant de la violència masclista en la pràctica esportiva i en l’esport en general.
(5) Fomentar i protegir el model d’esport en edat escolar per a promoure i facilitar l’accés d'infants i joves a les activitats físiques i esportives, sota criteris de coeducació en valors, inclusió, cohesió social i lluita contra les desigualtats, amb l'objectiu de formar persones compromeses amb la societat i amb el foment de la igualtat entre homes i dones.
(6) Fomentar el patrocini i la difusió en els mitjans de comunicació d’activitats esportives en què la participació de les dones sigui minoritària, i fixar els ajuts públics destinats a les modalitats esportives practicades majoritàriament per dones.

Per aconseguir aquests objectius, les polítiques esportives han de tenir en compte els aspectes següents:
a) Són factors rellevants per a la concessió d’ajuts, premis i subvencions a les entitats esportives la promoció d'una oferta d’activitats esportives per a infants que sigui equilibrada pel que fa a la perspectiva de gènere, i també l'aplicació de mesures internes per a facilitar la participació de les dones en els llocs de direcció d'entitats i clubs.
b) Les administracions esportives catalanes no poden participar ni concedir cap tipus d’ajut a programes o activitats esportives que siguin sexistes o discriminatoris per raó de sexe.
c) Els estudis i les recerques en l’àmbit de les ciències de l’activitat física i l’esport promoguts per les administracions esportives catalanes o subvencionats amb diner públic han d’introduir l’estudi de les diferències i les desigualtats entre dones i homes, per a ampliar i aprofundir el coneixement sobre les realitats, les expectatives, les necessitats i les aportacions de les dones a l’esport en totes les etapes de la vida.
d) L’educació en l’esport ha d’incloure de manera preferent el principi de coeducació i ha de fomentar la formació en valors coeducatius tant dels professors d’educació esportiva com de les persones que fan de monitors, entrenadors i tècnics, mitjançant activitats formatives i programes de formació continuada.
e) Elaborar programes i materials didàctics per a fomentar l’esport de lleure i l’esport en edat escolar igualitaris i amb valors socials, i promoure la visibilitat de les dirigents esportives, esportistes i entrenadores d’elit.
f) Equiparar premis i beques d’un mateix esport entre homes i dones.

Qüestionaris

Aquestes són les eines que proposem per a la teva àrea d'actuació política local.
Esperem que t’ajudin en la tasca de posar-hi perspectiva de gènere!

Qüestionari Àrea d'Esports

Es tracta d’un llistat de preguntes que busquen ajudar-te a introduir la perspectiva de gènere en la teva pròpia acció política. Es pretén ajudar a pensar sobre el propi camp d'acció política, plantejant preguntes que permeten identificar aspectes importants per aconseguir una societat més igualitària.

Qüestionari Àrea d'Esports

29 preguntes

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

Es tracta d’una petita autodiagnosi que serveix per ajudar a valorar fins a quin punt la teva Àrea participa de l’estratègia municipal per a transversalitzar la perspectiva de gènere, que habitualment lidera Igualtat. El que es pretén és la corresponsabilitat.

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

15 preguntes
Recursos

Recursos

Recursos, guies o bibliografia que pot ajudar a transversalitzar la mirada de gènere en la teva àrea d'acció municipal

Catalunya

INSTITUT BARCELONA ESPORTS (2022). Guia Esport i Gènere. Ajuntament de Barcelona

Aquesta guia és un recurs molt pràctic i visual que posa l’accent en el paper del gènere en l’àmbit esportiu. De forma clara i concisa, dona dades, informació i exemples per introduir la perspectiva de gènere i reflexionar sobre la importància dels plans d’igualtat en les entitats esportives.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES (2019). Dossier estadístic elaborat per l’Observatori de la Igualtat de Gènere

Des de l’Institut Català de les Dones s’ha elaborat el següent document amb l’objectiu de visibilitzar el paper de les dones en l’esport i les discriminacions encara existents en la pràctica esportiva.

Consultar

SOLER PRAT, Susanna, SERRA PAYERAS, Pedrona, VILANOVA SOLER, Anna (2018). La igualtat en joc: guia de bones pràctiques de gènere en els estudis de la família de les ciències de l’activitat física i de l’esport (CAFE). Instituto Nacional de Educación Físic

Aquesta publicació és una eina molt pràctica per promocionar la igualtat de gènere en l’activitat física, l’educació física i l’esport. Hi ha una petita part introductòria que tracta el tema de la perspectiva de gènere, el seu marc legal i la situació actual del tema i, una altra part, amb exemples i recursos per introduir la perspectiva de gènere.

Consultar

Grup de Recerca en l’Esport i l’Activitat Física (GREAF) (2020) La violència sexual a l’esport. Guia per a persones adultes (Re)conèixer, parlar i actuar. Generalitat de Catalunya: Consell General de l’Esport.

Aquesta guia és una eina de referència en la tasca de conscienciació, visibilització i elaboració de plans d’actuació que treballin envers la prevenció, la detecció i l’abordatge de la violència sexual en contextos esportius. La Guia s’adreça a tots els agents que d’una forma o altra formen part del sistema esportiu –pares i mares, entrenadors i entrenadores, professorat, monitors i monitores, personal tècnic, esportistes, personal directiu o d’administració, personal de manteniment de les instal·lacions esportives i altres persones amb responsabilitats a l’àmbit de l’esport per a infants i adolescents.

Consultar

I també et pot servir

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Deu punts per visibilitzar les dones en el llenguatge. Guia d’ús no sexista del llenguatge

En aquest web, l’Ajuntament de Barcelona presenta molt esquemàticament els elements més importants a tenir en compte per a no fer un ús sexista del llenguatge. Seguidament, dona pas a una guia més extensa i en profunditat.

Consultar

GELAMBÍ TORRELL, Mònica (2016). Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l’àmbit municipal. Diputació de Barcelona

Aquesta guia és una eina completa amb tota la informació necessària per entendre com s’introdueix la perspectiva de gènere a tots els àmbits de l’administració local. Parteix d’un marc legal i introductori de les polítiques transversals de gènere per, després, continuar amb diversos apartats on s’han recollit tota una sèrie d’experiències positives en àmbits com: educació; joventut; cultura i esports; serveis a les persones i cohesió social; treball i promoció econòmica; sanitat i salut públic; urbanisme, habitatge i mobilitat.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2018). Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics

La guia de la Generalitat de Catalunya és un recurs de suport per introduir la perspectiva de gènere en matèria de contractació pública, per tant, està dirigida a totes les persones que hagin de treballar en aquest camp d’actuació. Els continguts de la guia van des del què s’entén per perspectiva de gènere, les clàusules d’igualtat, les obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries, com i en quina fase incloure clàusules d’igualtat i, finalment, el control del compliment d’aquestes clàusules.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Recursos digitals sobre llenguatge inclusiu i no sexista. Generalitat de Catalunya

L’Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) té recollides en aquesta web una sèrie de guies relatives a com utilitzar el llenguatge de forma inclusiva i no sexista.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Cercador d'Expertes

L’ICD ha creat un cercador a l’abast de tothom per trobar expertes amb diferents perfils en més de 90 professions i 190 camps d’expertesa. Aquest cercador visibilitza el talent femení i permet accedir a professionals de tot arreu i, també és un portal on es pot donar d’alta qualsevol dona interessada en compartir els seus coneixements.

Consultar

Espanya i àmbit internacional:

ALFARO GANDARILLAS, Elida; BENGOECHEA BARTOLOMÉ, MERCEDES ;VÁZQUEZ GÓMEZ, Benilde (2011). Hablamos de deporte. En femenino y en masculino. Instituto de la Mujer

Aquesta guia analitza la comunicació en l’àmbit de l’esport. En primer lloc analitza la identificació de l’esport amb allò masculí, en segon lloc entra en el pes del llenguatge sexista en l’esport per passar en tercer lloc, a l’anàlisi del llenguatge esportiu i la realització de propostes de millora.

Consultar

AZURMENDI ECHEGARAY, Ainhoa; ELDUAIEN QUEIRUGA, Maitane (2010). Guía para una comunicación igualitaria en el deporte. Gobierno Vasco

En aquest material hi podeu trobar recomanacions d’ús del llenguatge no sexista pensat específicament per a l’àmbit de l’esport.

Consultar

LÓPEZ, Pilar (2011). Deporte y mujeres en los medios de comunicación. Sugerencias y recomendaciones. Consejo Superior de Deportes

Aquest infome tracta sobre com es representa en els mitjans de comunicació tot el món de l’esport practicat per dones. Descriu els estereotips que operen, el paper dels mitjans, les fonts informatives, i acaba amb recomanacions específiques.

Consultar

SANTOS ORTEGA, Antonio; GRAU MUÑOZ, Arantxa; MUÑOZ RODRÍGUEZ, David (2021). Dona i esport a la Comunitat Valenciana. Gènere, desigualtats esportives i bones pràctiques per a la igualtat. Universitat Politècnica de València

Aquest informe està adreçat a totes les persones que treballen en projectes, programes i plans esportius que vulguin comprendre, analitzar i reflexionar sobre el paper de les dones a l’esport. Inclou informació sobre tendències, estadístiques, exemples, recomanacions i mesures pràctiques per incentivar polítiques públiques més igualitàries.

Consultar
Si tens altres referències que consideres que poden nodrir aquest llistat, ens pots escriure i treballarem en la millora a con.icps@diba.cat. Moltes gràcies per utilitzar aquesta Eina, i esperem que t’hagi estat d’utilitat!
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance