Participació

Incorporant perspectiva de gènere a la tasca pública local

Legislació vigent

Comencem amb un petit recordatori del mandat legislatiu:

L’article 20 de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (LIEDH) es centra en la participació social de les dones i estableix que els ajuntaments han de dur a terme accions concretes destinades a dinamitzar el teixit associatiu femení i promoure la creació de xarxes; reconèixer i incorporar a l'agenda política les aportacions que fan les associacions feministes i els col·lectius de dones; impulsar la participació de les dones, del moviment feminista i de les entitats de dones en els òrgans consultius; fomentar la participació de les dones en fòrums i organismes nacionals i internacionals; repensar les formes de participació per abandonar els models androcèntrics i impulsar la participació social de les dones mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, i contribuir a fer que se superin les diverses bretxes digitals.

Si ens centrem en la presència de les dones en política o en els òrgans municipals la LIEDH ens parla en l’article 12 de representació paritària als òrgans col·legiats de les administracions públiques: “Les administracions públiques s'han d'atenir al principi de representació paritària de dones i homes en els nomenaments i les designacions per a la composició de tot tipus d'òrgans col·legiats”. I disposa la possibilitat de crear òrgans exclusivament formats per dones quan es tracta d’òrgans constituïts per a la promoció dels drets i interessos d'un dels dos sexes.

També estableix en la disposició transitòria primera que en els òrgans col·legiats formats per membres designats per l’Administració, per membres nats o designats en representació d’organismes, entitats o col·lectius representatius de determinats interessos o per membres escollits per llur qualitat personal o professional, la paritat s’exigeix per als membres designats per l’Administració i per als membres designats per cadascun dels organismes, entitats i col·lectius.

L’article 19 de la LIEDH, que es centra en la participació política de dones i homes, exposa que els poders públics han de procurar d'atenir-se al principi de presència paritària de dones i homes en el repartiment del poder polític, i fomentar la participació de les dones en àrees o càrrecs en què són poc presents.

Qüestionaris

Aquestes són les eines que proposem per a la teva àrea d'actuació política local.
Esperem que t’ajudin en la tasca de posar-hi perspectiva de gènere!

Qüestionari Àrea de Participació

Es tracta d’un llistat de preguntes que busquen ajudar-te a introduir la perspectiva de gènere en la teva pròpia acció política. Es pretén ajudar a pensar sobre el propi camp d'acció política, plantejant preguntes que permeten identificar aspectes importants per aconseguir una societat més igualitària.

Qüestionari Àrea de Participació

30 preguntes

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

Es tracta d’una petita autodiagnosi que serveix per ajudar a valorar fins a quin punt la teva Àrea participa de l’estratègia municipal per a transversalitzar la perspectiva de gènere, que habitualment lidera Igualtat. El que es pretén és la corresponsabilitat.

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

15 preguntes
Recursos

Recursos

Recursos, guies o bibliografia que pot ajudar a transversalitzar la mirada de gènere en la teva àrea d'acció municipal

Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA (2020). Guia de transversalitat de gènere en els processos participatius

Amb les orientacions pràctiques d’aquesta guia es pretén que les tècniques i tècnics de participació ciutadana tinguin recursos que els permetin dissenyar processos equitatius. D’aquesta manera, disposen d’eines per tal d’acomplir el mandat sobre democràcia paritària de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i poden incloure la transversalitat de gènere en diferents aspectes de la participació ciutadana.

Consultar

PALEO MOSQUERA, Natalia y ALONSO ÁLVAREZ, Alba. De la calle a las instituciones. El diálogo con el movimiento feminista y la articulación de espacios de participación para las mujeres. En VVAA (2021). “Mirar enrere per mirar endavant". ICPS

Aquest article tracta sobre la participació de les dones, el diàleg entre moviment feminista i institució i l’articulació d’espais de participació per a les dones. Repensa i proposa sobre les dinàmiques entre moviment i institució.

Consultar

VVAA (2019). Estratègia de transversalització de gènere de la Direcció General de Participació Ciutadana. Informe global de resultats. Generalitat de Catalunya.

Aquest document descriu els aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’introduir la perspectiva de gènere en l’avaluació i disseny dels canals i instruments que es fan servir en l’àmbit de la participació ciutadana. Parteix dels procediments de contractació pública (canals i instruments, criteris de valoració i ponderació, seguiment i avaluació), continua amb una anàlisi dels diferents processos participatius a la Generalitat de Catalunya, posa l’exemple del funcionament del Consell de Participació, explica les diferents accions de participació ciutadana que hi poden haver en l’elaboració normativa, a més d’altra informació complementària que pot ser d’interès.

Consultar

VV.AA. (2009). Polítiques de gènere i participació ciutadana al món local. Seminari Ciutats i persones. ICPS.

Es tracta d’un recull d’articles que analitzen el tema de la participació des de la perspectiva de gènere. En primer lloc, els articles es centren en una anàlisi de la participació política des d'una visió crítica feminista, de les polítiques de gènere des de l'òptica de la participació, i de la relació històrica que hi ha hagut entre ambdós a Catalunya. En segon lloc es presenten exemples pràctics de casos locals amb diversos encaixos entre la Participació i el Gènere. S’hi analitzen des dels consells de dones a processos participatius de ciutat, i des de la legislació favorable a com s'ha fet el disseny participatiu d’un barri des de l’òptica del gènere.

Consultar

I també et pot servir

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Deu punts per visibilitzar les dones en el llenguatge. Guia d’ús no sexista del llenguatge

En aquest web, l’Ajuntament de Barcelona presenta molt esquemàticament els elements més importants a tenir en compte per a no fer un ús sexista del llenguatge. Seguidament, dona pas a una guia més extensa i en profunditat.

Consultar

GELAMBÍ TORRELL, Mònica (2016). Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l’àmbit municipal. Diputació de Barcelona

Aquesta guia és una eina completa amb tota la informació necessària per entendre com s’introdueix la perspectiva de gènere a tots els àmbits de l’administració local. Parteix d’un marc legal i introductori de les polítiques transversals de gènere per, després, continuar amb diversos apartats on s’han recollit tota una sèrie d’experiències positives en àmbits com: educació; joventut; cultura i esports; serveis a les persones i cohesió social; treball i promoció econòmica; sanitat i salut públic; urbanisme, habitatge i mobilitat.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2018). Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics

La guia de la Generalitat de Catalunya és un recurs de suport per introduir la perspectiva de gènere en matèria de contractació pública, per tant, està dirigida a totes les persones que hagin de treballar en aquest camp d’actuació. Els continguts de la guia van des del què s’entén per perspectiva de gènere, les clàusules d’igualtat, les obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries, com i en quina fase incloure clàusules d’igualtat i, finalment, el control del compliment d’aquestes clàusules.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Recursos digitals sobre llenguatge inclusiu i no sexista. Generalitat de Catalunya

L’Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) té recollides en aquesta web una sèrie de guies relatives a com utilitzar el llenguatge de forma inclusiva i no sexista.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Cercador d'Expertes

L’ICD ha creat un cercador a l’abast de tothom per trobar expertes amb diferents perfils en més de 90 professions i 190 camps d’expertesa. Aquest cercador visibilitza el talent femení i permet accedir a professionals de tot arreu i, també és un portal on es pot donar d’alta qualsevol dona interessada en compartir els seus coneixements.

Consultar
Si tens altres referències que consideres que poden nodrir aquest llistat, ens pots escriure i treballarem en la millora a con.icps@diba.cat. Moltes gràcies per utilitzar aquesta Eina, i esperem que t’hagi estat d’utilitat!
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance