Ocupació, comerç i promoció econòmica

Incorporant perspectiva de gènere a la tasca pública local

Legislació vigent

Comencem amb un petit recordatori del mandat legislatiu:

La llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (LIEDH), en el seu article 32 estableix una sèrie d’actuacions que hauran de realitzar els ajuntaments dins del marc de les seves competències. Entre aquestes, millorar l’ocupabilitat i l’ocupació de les dones pel que fa a l’accés, la presència, la permanència i les condicions de treball; adoptar mesures per a incrementar el percentatge de dones en sectors, ocupacions o professions en què són poc presents; fomentar les iniciatives d’emprenedoria engegades per dones; adoptar les mesures necessàries per a eliminar totes les discriminacions directes i indirectes derivades de la maternitat; fomentar la presència de dones en les carreres tècniques; i trencar amb la segregació vertical i horitzontal del mercat laboral.

I per fer-ho, l’article 32 estableix que s’haurà d’incorporar la perspectiva de gènere: (1) en totes les fases del procediment d’inserció laboral i garantir una representació equilibrada de dones i homes en els programes i les actuacions que es duguin a terme. (2) en les polítiques actives d’ocupació. (3) en els mòduls específics de gènere en els programes de les diferents polítiques actives d’ocupació. (4) en el disseny de la formació que rebi el personal que intervé en el procés d’orientació i d’inserció laboral, amb una especial atenció als professionals que atenen el públic des de les oficines de treball, amb l'objectiu de garantir una inserció laboral lliure d’estereotips sexistes.

Alhora, les polítiques transversals de gènere són transformadores i busquen, entre altres objectius, tenir en compte el valor del treball domèstic i de cura de persones en el disseny de les polítiques econòmiques i socials (article 31 LIEDH).

Qüestionaris

Aquestes són les eines que proposem per a la teva àrea d'actuació política local.
Esperem que t’ajudin en la tasca de posar-hi perspectiva de gènere!

Qüestionari Àrea d'Ocupació, Comerç i Promoció econòmica

Es tracta d’un llistat de preguntes que busquen ajudar-te a introduir de la perspectiva de gènere en la teva pròpia acció política. Es pretén ajudar a pensar sobre el propi camp d'acció política, plantejant preguntes que permeten identificar aspectes importants per aconseguir una societat més igualitària.

Qüestionari Àrea d'Ocupació, Comerç i Promoció econòmica

30 preguntes

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

Es tracta d’una petita autodiagnosi que serveix per ajudar a valorar fins a quin punt la teva Àrea participa de l’estratègia municipal per a transversalitzar la perspectiva de gènere, que habitualment lidera Igualtat. El que es pretén és la corresponsabilitat.

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

15 preguntes
Recursos

Recursos

Recursos, guies o bibliografia que pot ajudar a transversalitzar la mirada de gènere en la teva àrea d'acció municipal

Catalunya

AJUNTAMENT DE BARCELONA I UNIVERSITAT DE VIC (2019). Retrat de les dones emprenedores a Barcelona. Barcelona Activa

Es presenten els resultats d’un estudi sobre les dones emprenedores de Barcelona, de la seva activitat empresarial i de les necessitats específiques que tenen en el procés de creació i consolidació del negoci. L’estudi conté una part quantitativa elaborada a partir de diverses fonts primàries i secundàries a l’abast i una anàlisi qualitativa a partir de les entrevistes amb empresàries i expertes en la temàtica.

Consultar

CONSELL DE RELACIONS LABORALS DE CATALUNYA (2021). Guia d’elaboració del protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa

Aquesta guia proposa una metodologia per definir el contingut i decidir el procés per l’aprovació d’un protocol que s’adapti a les característiques de cada empresa.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2010). Indicadors d’igualtat per a les empreses: recull d’indicadors per a l’elaboració de plans d’igualtat

Aquesta guia està adreçada al sector empresarial però la informació que conté és útil per al personal tècnic municipal que tracta amb els plans d’igualtat. La guia està especialitzada en l’elaboració d’indicadors amb perspectiva de gènere i s’ha dividit en dos grans blocs: una diagnosi de la igualtat d’oportunitats i un recull d’indicadors per elaborar una diagnosi d’igualtat a les organitzacions. També inclou fitxes-resum amb exemples d’indicadors.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2021). Guia pràctica de diagnosi. Igualtat de dones i homes a empreses i organitzacions

Aquesta guia pot ser un instrument útil, exhaustiu i pràctic per tal que les organitzacions puguin elaborar la seva diagnosi per realitzar el seu pla d’igualtat. Ofereix la metodologia i les eines necessàries per poder analitzar i identificar la situació actual de l’empresa i reconèixer com les polítiques de gestió de persones influeixen en l’assoliment de la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització. Es tracta d’un document on es detallen, classificats en àmbits, els aspectes que cal analitzar per fer la diagnosi, examinant informació tant de caràcter qualitatiu com quantitatiu.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA i ESADECREAPOLIS (2022) L’emprenedoria femenina a Catalunya. Realitat i reptes des d’una perspectiva innovadora i tecnològica

Es presenten els resultats d’un estudi que analitza les característiques específiques de l’emprenedoria femenina a Catalunya, vinculada al desenvolupament de la innovació i el sector tecnològic.

Consultar

TORNS MARTIN, Teresa; RECIO CÁCERES, Carolina (2012). Desigualdades de género en el mercado de trabajo: entre la continuidad y la transformación

Aquest article aprofundeix en l’estructura i manteniment de les desigualtats de gènere en el mercat de treball i aporta un marc general sobre el tema. D’aquesta manera, pot ser útil per a qualsevol persona que vulgui entendre com les desigualtats en el mercat de treball no desapareixen sinó que es transformen, i la importància de la perspectiva de gènere per reduir aquestes desigualtats (segregacions, precarietat, discriminacions...).

Consultar

SÁNCHEZ MIRET, Cristina; VILLENA TUDELA, Núria (2018). Conciliació i corresponsabilitat. Una perspectiva feminista. Fundació Josep Irla

L’estudi fa un balanç de les principals polítiques públiques per a la conciliació laboral, personal i familiar desenvolupades fins ara, fent èmfasi especialment en les iniciatives públiques dels països nòrdics. Concretament, es fa un repàs dels casos de Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega i Suècia per la seva bona reputació en aquest àmbit, tot i que també es fa esment a altres realitats rellevants com ara Alemanya, França o el Regne Unit. A més, es presenta una proposta de polítiques per a una nova societat, amb recomanacions per a Catalunya que tenen en compte l’especificitat cultural i institucional del país a l’hora de facilitar o dificultar-ne la implementació.

Consultar

VV.AA. (2011). Manual per a la incorporació de la perspectiva de gènere a l’àmbit del comerç urbà. Diputació de Barcelona

El comerç urbà és un sector d’activitat molt important per a les economies locals, i les polítiques de comerç tenen un impacte de gènere que cal tenir en compte. En l’àmbit de la planificació comercial, aquest és un manual inèdit, que tracta temes com la perspectiva i l’impacte de gènere, recull taules de debat, documents de reflexions i propostes de millora.

Consultar

VV.AA. (2018). Innovacions locals contra la desigualtat de gènere a l'ocupació. Seminari Ciutats i Persones. ICPS

La publicació monogràfica de l’ICPS tracta el tema de l’ocupació des de la dimensió local i, per això, recull en dos blocs (nous reptes i experiències locals) diferents escrits de diverses autores que tracten temes com: l’austeritat, la segregació ocupacional, la igualtat a les empreses, la crisi econòmica i la desocupació femenina, l’emprenedora i la contractació pública.

Consultar

I també et pot servir

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Deu punts per visibilitzar les dones en el llenguatge. Guia d’ús no sexista del llenguatge

En aquest web, l’Ajuntament de Barcelona presenta molt esquemàticament els elements més importants a tenir en compte per a no fer un ús sexista del llenguatge. Seguidament, dona pas a una guia més extensa i en profunditat.

Consultar

GELAMBÍ TORRELL, Mònica (2016). Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l’àmbit municipal. Diputació de Barcelona

Aquesta guia és una eina completa amb tota la informació necessària per entendre com s’introdueix la perspectiva de gènere a tots els àmbits de l’administració local. Parteix d’un marc legal i introductori de les polítiques transversals de gènere per, després, continuar amb diversos apartats on s’han recollit tota una sèrie d’experiències positives en àmbits com: educació; joventut; cultura i esports; serveis a les persones i cohesió social; treball i promoció econòmica; sanitat i salut públic; urbanisme, habitatge i mobilitat. De cada política s’explica per què es tracta d’una política amb perspectiva de gènere i que ha aportat incloure aquest enfocament.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2018). Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics.

La guia de la Generalitat de Catalunya és un recurs de suport per introduir la perspectiva de gènere en matèria de contractació pública, per tant, està dirigida a totes les persones que hagin de treballar en aquest camp d’actuació. Els continguts de la guia van des del què s’entén per perspectiva de gènere, les clàusules d’igualtat, les obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries, com i en quina fase incloure clàusules d’igualtat i, finalment, el control del compliment d’aquestes clàusules.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Recursos digitals sobre llenguatge inclusiu i no sexista. Generalitat de Catalunya

L’Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) té recollides en aquesta web una sèrie de guies relatives a com utilitzar el llenguatge de forma inclusiva i no sexista.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Cercador d'Expertes

L’ICD ha creat un cercador a l’abast de tothom per trobar expertes amb diferents perfils en més de 90 professions i 190 camps d’expertesa. Aquest cercador visibilitza el talent femení i permet accedir a professionals de tot arreu i, també és un portal on es pot donar d’alta qualsevol dona interessada en compartir els seus coneixements.

Consultar

Espanya i àmbit internacional

INSTITUTO DE LAS MUJERES (2020). Buenas prácticas para la atracción y retención del talento y la promoción profesional con perspectiva de género. Iniciativa “Más mujeres, mejores empresas”

La publicació del Instituto de las Mujeres recull un conjunt de bones pràctiques d’aquelles organitzacions adherides a la iniciativa “Más Mujeres, Mejores Empresas”. Es tracta d’un llistat d’iniciatives dividides en quatre àmbits: selecció i promoció interna, visibilització del talent femení i networking, conciliació i corresponsabilitat, formació interna i atracció del talent femení en llocs i àrees masculinitzades

Consultar

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (2012). Informe de recomendaciones para reforzar el enfoque de género en las políticas activas de empleo y las medidas de reactivación económicas

Aquest informe de recomanacions s’ha elaborat a partir d’una metodologia participativa d’organismes públics i de la societat civil i va adreçat a tothom que estigui implicat en el disseny i planificació de polítiques actives d’ocupació i reactivació econòmica. L’informe té una estructura marcada per tres grans blocs que faciliten la comprensió i importància de la integració de la perspectiva de gènere: recomanacions generals per a l’aplicació del mainstreaming de gènere, exemples per àmbits d’actuació i recomanacions temàtiques específiques

Consultar

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (2017). Guía de buenas prácticas: Medidas más eficaces para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Aquesta publicació recull informació pràctica i exemples de bones pràctiques i procediments implementats per diverses empreses en matèria d’igualtat en àmbits com: l’accés a l’ocupació; la selecció de personal i promoció; el desenvolupament professional; la conciliació i la corresponsabilitat; la formació en igualtat; la comunicació; la retribució i la prevenció de l’assetjament. S’estructura en apartats on s’analitza les necessitats detectades, els objectius, les accions i els resultats de les pràctiques implementades per integrar la perspectiva de gènere

Consultar

OIT (2010). Guía para la incorporación de la perspectiva de género en las estrategias de desarrollo económico local

La guia de l’OIT és un recurs adreçat als i les professionals que estan implicats en el disseny, planificació i execució de les polítiques de desenvolupament local. És a dir, persones interessades en conèixer amb més profunditat la importància d’incorporar la perspectiva de gènere al món local, ser conscients dels obstacles amb què es troben moltes dones i entendre millor les estratègies que es poden impulsar per afavorir una igualtat real i efectiva. Encara que sigui un document molt teòric, hi ha contingut interessant que pot ser aplicat als ajuntaments.

Consultar

URBIETA, Maitane; ZIORDIA, Malu (2014). Guía para empresas sobre igualdad en la contratación. Ekamunde

Aquesta guia és complementària a la guia “Incorporación de cláusulas de igualdad en la contratación, subvenciones y convenios” d’Ekamunde. La publicació té tres parts: explicacions i pautes per respondre a les clàusules per la igualtat, gestió per a la igualtat i, per últim, el paper de les empreses i idees de clàusules en matèria de contractació. Es tracta d’un document transversal, adreçat a totes les persones amb interès en el tema, tant del sector privat com públic.

Consultar

VV.AA. (2016). Monoparentalidades y políticas públicas: prestaciones económicas y permisos parentales. Arxius de Ciències Socials

Aquest article d’anàlisi obre la porta al debat sobre les prestacions econòmiques i com s’han d’entendre amb una nova perspectiva per donar resposta a les noves formes de famílies com són les monoparentals. Per tant, està adreçat a qualsevol persona que vulgui reflexionar sobre el tema i comprendre la necessitat d’introduir la perspectiva de gènere per implementar polítiques públiques que responguin a les necessitats de tot tipus de famílies.

Consultar

VV.AA. (2017). Economía feminista: desafíos, propuestas y alianzas. Entrepobles

Aquesta publicació agrupa una sèrie d’articles que analitzen l’economia des d’una perspectiva feminista i tracten temes com: els espais econòmics, l’economia solidària, l’economia urbana, l’ecològica i l’economia de les cures. Opcions de lectura que poden resultar interessants per a aquelles persones que volen tenir més informació i reflexionar sobre l’economia amb una mirada feminista.

Consultar
Si tens altres referències que consideres que poden nodrir aquest llistat, ens pots escriure i treballarem en la millora a con.icps@diba.cat. Moltes gràcies per utilitzar aquesta Eina, i esperem que t’hagi estat d’utilitat!
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance