Comunicació i vida digital

Incorporant perspectiva de gènere a la tasca pública local

Legislació vigent

Comencem amb un petit recordatori del mandat legislatiu:

La Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (LIEDH) en el seu article 25 estableix que els mitjans de comunicació audiovisual dels ens locals de Catalunya en les seves comunicacions han de garantir que no es difonguin continguts sexistes que justifiquin o banalitzin la violència contra les dones o incitin a practicar-la; defugir dels estereotips sexistes sobre les funcions que exerceixen dones i homes en els diferents àmbits de la vida i, especialment, en els continguts destinats a la població infantil i juvenil; garantir una participació activa de les dones, la presència paritària de dones i homes i una imatge plural de tots dos sexes en tots els àmbits, amb una atenció especial als espais de coneixement i generació d’opinió; fer un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge; garantir la difusió de les activitats polítiques, socials i culturals promogudes per dones o destinades a dones en condicions d’igualtat, i també les que n’afavoreixin l’apoderament; promoure l’autoria femenina mitjançant mecanismes d’acció positiva; mostrar la diversitat d’orígens i les realitats culturals que hi ha a Catalunya, les realitats i les expectatives de les dones, i establir mecanismes que garanteixin la visibilitat de les aportacions de les dones al progrés social al llarg de la història; reparar el dèficit de reconeixement que pateixen les dones incorporant-ne en qualitat d'expertes, de protagonistes i com a persones de referència en els diferents mitjans de comunicació gestionats o subvencionats per les administracions públiques; i promoure el desenvolupament i la formació d’un esperit crític amb relació als continguts i biaixos sexistes.

A més, l’article 26 de la LIEDH es centra en la societat de la informació i del coneixement i especifica que els Ajuntaments han de promoure accions per a afavorir la implantació de les noves tecnologies a partir de criteris d’igualtat, i han de fomentar la participació de les dones en la construcció de la societat de la informació i del coneixement.

I finalment, en l’article 27 de la LIEDH es consolida l’obligació d’assegurar l’accés de les dones a les tecnologies de la informació i la comunicació a partir d’incorporar l’objectiu de la igualtat efectiva de dones i homes en les polítiques de promoció i d’inclusió digital i fomentar la difusió de continguts creats per dones. Es tracta de facilitar l’accés de les dones i de les entitats que defensen els drets de les dones a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb mesures i programes de formació que radiquin les barreres que dificulten l’ús en igualtat de condicions dels recursos tecnològics, amb una atenció especial als col·lectius en risc d’exclusió social i de l’àmbit rural.

Qüestionaris

Aquestes són les eines que proposem per a la teva àrea d'actuació política local.
Esperem que t’ajudin en la tasca de posar-hi perspectiva de gènere!

Qüestionari Àrea de Comunicació i Vida digital

Es tracta d’un llistat de preguntes que busquen ajudar-te a introduir la perspectiva de gènere en la teva pròpia acció política. Es pretén ajudar a pensar sobre el propi camp d'acció política, plantejant preguntes que permeten identificar aspectes importants per aconseguir una societat més igualitària.

Qüestionari Àrea de Comunicació i Vida digital

24 preguntes

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

Es tracta d’una petita autodiagnosi que serveix per ajudar a valorar fins a quin punt la teva Àrea participa de l’estratègia municipal per a transversalitzar la perspectiva de gènere, que habitualment lidera Igualtat. El que es pretén és la corresponsabilitat.

Grau de compromís de l'Àrea amb la transversalitat de gènere

15 preguntes
Recursos

Recursos

Recursos, guies o bibliografia que pot ajudar a transversalitzar la mirada de gènere en la teva àrea d'acció municipal

Catalunya

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Deu punts per visibilitzar les dones en el llenguatge. Guia d’ús no sexista del llenguatge

En aquest web, l’Ajuntament de Barcelona presenta molt esquemàticament els elements més importants a tenir en compte per a no fer un ús sexista del llenguatge. Seguidament, dona pas a una guia més extensa.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2011). Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Aquesta Guia vol ser una eina que faciliti la consulta i la resolució de dubtes pel que fa a l’ús d’estratègies i recursos lingüístics en els textos de l’Administració Pública per a la utilització d’un llenguatge no sexista. S’hi trobaran criteris, exemples, límits, etc.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Recursos digitals sobre llenguatge inclusiu i no sexista. Generalitat de Catalunya

L’Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya) té recollides en aquesta web una sèrie de guies relatives a com utilitzar el llenguatge de forma inclusiva i no sexista.

Consultar

MUNTANER, Isabel (coord.) (2018) Llibre d’estil amb perspectiva de gènere. Ajuntament de Terrassa

Aquesta guia aporta pautes per a la redacció de tot tipus de documents i per a l'ús de la imatge i el llenguatge oral. El llibre s'obre amb un capítol sobre «els imprescindibles», en què es presenten els elements centrals per a una comunicació no sexista ni androcèntrica. El text continua amb les principals pautes de la comunicació escrita, distingint entre la referència a persones determinades o indeterminades. Continua el capítol sobre la comunicació audiovisual, en què s'inclou tant la comunicació iconogràfica com l'oral. I a l’últim capítol es presenten unes pautes específiques per a les xarxes socials, donada la seva rellevància actual com a eina comunicativa. A l'annex, s'hi inclou un breu glossari i el marc legal vigent.

Consultar

OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ. Guia jurídica sobre l’ús d’una comunicació no sexista en l’àmbit de les administracions locals

Aquesta guia té per objecte establir els principis generals i les mesures que s’han d’adoptar per incorporar la perspectiva de gènere i de les dones en les polítiques i les actuacions comunicatives municipals. La guia ofereix unes pautes sobre l’ús d’una comunicació no sexista aplicables als ajuntaments, als organismes autònoms, les societats mercantils i la resta d’entitats vinculades o dependents dels ajuntaments.

Consultar

OBSERVATORI DE LES DONES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ. Eina per a una comunicació no sexista

Es tracta d’un recurs on line, que inclou un qüestionari interactiu per auditar el sexisme en diferents pràctiques comunicatives. El qüestionari, amb preguntes tipus test de resposta tancada, avalua si es perceben indicis de sexisme en la comunicació i quines en són les causes. Per tal d’afavorir aquesta capacitat de regulació i autoregulació, el recurs inclou també anàlisi de casos i un decàleg de recomanacions.

Consultar

VV.AA. (2019). Recomanacions per a una publicitat igualitària. Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Aquest material exposa perquè una publicitat no sexista aporta beneficis i conseqüències positives per a l’empresa anunciant, tant de caràcter econòmic i laboral, com a nivell d’imatge corporativa i de producte, i realitza recomanacions per a les agències per a la seva posada en pràctica.

Consultar

I també et pot servir

GELAMBÍ TORRELL, Mònica (2016). Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en l’àmbit municipal. Diputació de Barcelona

Aquesta guia és una eina completa amb tota la informació necessària per entendre com s’introdueix la perspectiva de gènere a tots els àmbits de l’administració local. Parteix d’un marc legal i introductori de les polítiques transversals de gènere per, després, continuar amb diversos apartats on s’han recollit tota una sèrie d’experiències positives en àmbits com: educació; joventut; cultura i esports; serveis a les persones i cohesió social; treball i promoció econòmica; sanitat i salut públic; urbanisme, habitatge i mobilitat.

Consultar

GENERALITAT DE CATALUNYA (2018). Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics

La guia de la Generalitat de Catalunya és un recurs de suport per introduir la perspectiva de gènere en matèria de contractació pública, per tant, està dirigida a totes les persones que hagin de treballar en aquest camp d’actuació. Els continguts de la guia van des del què s’entén per perspectiva de gènere, les clàusules d’igualtat, les obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries, com i en quina fase incloure clàusules d’igualtat i, finalment, el control del compliment d’aquestes clàusules.

Consultar

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES. Cercador d'Expertes

L’ICD ha creat un cercador a l’abast de tothom per trobar expertes amb diferents perfils en més de 90 professions i 190 camps d’expertesa. Aquest cercador visibilitza el talent femení i permet accedir a professionals de tot arreu i, també és un portal on es pot donar d’alta qualsevol dona interessada en compartir els seus coneixements.

Consultar

Espanya i àmbit internacional

EKAMUNDE (2018). Sexismo en las campañas de publicidad para «El Día del Padre» y «El Día de la Madre». Herramienta para su detección

Aquest estudi desenvolupa un sistema d’indicadors que permet detectar la presencia de traces sexistes en els anuncis, i el posa en funcionament per a realitzar un anàlisi pilot de 250 anuncis al voltant de la campanya del Dia del Pare i el Dia de la Mare de l’any 2018. El document descriu el procés de creació de l’eina de monitoratge de la publicitat, així com els resultats de la prova pilot.

Consultar

INSTITUTO DE LAS MUJERES (2015). Guía para el uso no sexista del lenguaje

En aquesta material s’hi pot trobar una recopilació molt complerta de guies que ofereixen pautes per a la utilització d’un llenguatge no sexista. Guies que són accessibles per internet, gratuïtes i havent-n’hi en totes les llengües de l’Estat.

Consultar
Si tens altres referències que consideres que poden nodrir aquest llistat, ens pots escriure i treballarem en la millora a con.icps@diba.cat. Moltes gràcies per utilitzar aquesta Eina, i esperem que t’hagi estat d’utilitat!
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance